Moderaterna: ”12 månaders provanställning”

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

27/9 2015
Moderaterna föreslår att provanställningstiden för en ny anställd ska utökas från nuvarande sex månader till tolv månader. Moderaterna kallar detta för ”första jobbet anställning”. Detta ska även gälla företag utan kollektivavtal. Enligt Anna Kinberg Batra så skulle det öka möjligheterna för de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Det handlar om unga, nyanlända och de som varit arbetslösa länge. Det är viktigt att de får in en fot, men vi vill fortfarande värna lagen om anställningsskydd, att det ska vara ordning och reda och att detta görs i samband med parterna, säger Anna Kinberg Batra.

Batra menar att en utökad provanställning kan göra att arbetsgivare vågar ta in till exempel unga i större utsträckning.

MODERATERNA UNDERMINERAR ARBETARENS RÄTTIGHETER

Hur en 12 månaders provanställningstid skulle hjälpa någon som har svårt att komma in på arbetsmarknaden är för mig en gåta. 12 månader borde rimligtvis betyda att personen får svårare att komma in på arbetsmarknaden eftersom den anställde är utsatt för arbetsgivarens godtycklighet.

Det verkar som om Anna Kinberg Batra följer Reinfeldts fotspår och fortsätter underminera arbetarens/den anställdes rättigheter och villkor En sann moderatisk politik med andra ord.

För fortsatta undermineringar för arbetaren och dennes rättigheter och villkor – rösta på Moderaterna i riksdagsvalet 2018.

Referenser:

Utredarna: Moderaternas provanställningsförslag är dåligt

English

Moderates propose that the probationary period for a new employee should be extended from six months to twelve months. Moderates call this ”first job employment”. This shall also apply to companies without collective agreements. According to Anna Kinberg Batra, it would increase the opportunities for those who have difficulty entering the labor market:

– It’s about young, newly arrived and those who have been unemployed for long. It is important that they get a foothold, but we still want to uphold the law of employment, there must be order and that this is done in connection with the parties, says Anna Kinberg Batra.

Batra argues that an extended probationary can make employers willing to take up such young people to a greater extent.

MODERATE SAPS worker RIGHTS

How a 12-month probationary period would help anyone who has difficulty entering the labor market is a mystery to me. 12 months should reasonably mean that the person may be more difficult to enter the labor market because the employee is subject to the employer’s arbitrariness.

It seems that Anna Kinberg Batra follow Reinfeldt’s footsteps and continue to undermine the worker / the employee’s rights and conditions A true moderatisk policy, in other words.

For further during the eliminations for the worker and his or her rights and conditions – vote for the Conservatives in parliamentary elections 2018th

Kommentera