MILJÖZONER FÖR BILAR – NEJ TACK

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juli 2017

Stockholms Stad vill införa miljözoner för personbilar. Fossila bränslen är inte ”hållbara”.

Stockholms Stad vill införa miljözoner för bilar i Stockholm. Dessa miljözoner skulle isåfall gälla personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. En zon skulle begränsa bilar med höga utsläpp, främst dieselbilar. En annan miljözon skulle enbart tillåta elbilar. Orsaken till dessa miljözoner är att de vill komma tillrätta med de höga halterna av kvävedioxid. Kommunstyrelsen i Stockholm är positiv till dessa förslag om miljözoner.

Miljöextremisten (Miljöpartiet) Daniel Hellden om politikernas konsensus i denna fråga:

– På det stora hela är vi helt överens i den här frågan.

miljözoner_stockholm_malmö_ bilfria centrum_miljöpartiet_fake science_vision för sverige 2025_boverket

UTROTANDET AV BILISMEN
Politikerna pratar om flygskatt, kilometerskatt, Löfvens bonus-malus system som innebär att det blir svindyrt med bilar som använder fossilt bränsle. Man pratar om grön skatteväxling (grön skatteväxling = man höjer skatter för det som vår regering anser ”farligt för miljön” och sänker – förhoppningsvis – skatter inom andra områden). Nu pratar man om miljözoner i storstäderna, där får bara miljövänliga bilar vistas. Målet för våra politiker är bilfria centrum i storstäderna. I det långa loppet så ska ingen få köra bil med fossilt bränsle, endast ”gröna” bilar blir tillåtna.Tycker du att våra politiker har fått miljöfnatt? Du är inte ensammen.

VISION FÖR SVERIGE 2025
Vill man veta mer om våra politikers mål gällande bilismen i Sverige så kan man alltid läsa Boverkets rapport Vision för Sverige 2025. I den rapporten står det hur Sveriges storstäder ska se ut i framtiden och hur svenskarnas bilanvändande kommer att bli. När jag läser rapporten så inser jag att Vision för Sverige 2025 inte bara innebär hur framtidens bilism i Sverige ska se ut, rapporten innebär även en manual för hur vi svenskar ska bo, leva, transportera oss och umgås.

I Vision för Sverige 2025 kan man läsa följande:

”I städerna planeras för att omvandla breda gatustråk för bil till attraktiva ytor för rekreation, samt till gång- och cykelstråk. Genom att de boende i ökad utsträckning åker kollektivt har den negativa klimatbelastningen minskat. Allt färre använder bilen i vardagen, men när man kör bil är det elbil, gärna från en bilpool, som används”.

”Bilen väljs bort. Alla svenska städer och större tätorter har påbörjat arbetet med att anpassa städernas kärnor till bilfria centrum. Arbete pågår med att skapa städer med korta avstånd och rörligheten till fots och med cykel prioriteras. Biltrafiken i storstädernas innercentrum har minskat till hälften jämfört med trafikflödet år 2012, främst därför att det är så lätt, billigt och bekvämt att ta sig fram på andra sätt. Elbilspooler och delat bilinnehav är allt vanligare”.

”Kraftiga åtgärder för att minska biltrafiken i städerna har genomförts. Såväl avgifter som fysiska åtgärder för att begränsa biltrafiken används flitigt”.

AGENDA 2030
Källan till Boverkets Vision för Sverige 2025 är Förenta Nationernas Agenda 2030. Agenda 2030 och dess hållbara utveckling är en slags manual för en kommande världsregering där FN står i spetsen. Med hjälp av regler för miljö och klimat så kommer FN och EU bestämma över dess medlemsländer. Agenda 2030 baseras i sin tur på fejkad vetenskap om miljö och klimat. Jag antar att Miljöpartiet och Daniel Hellden är överlycklig nu när denna extrema miljöpolitik slår rot i Sverige.

Länge leve den hållbara utvecklingen!

Referenser

Boverkets rapport:Vision för Sverige 2025

Kommentera