MAN PÅVERKAD AV PSYKIATRISK MEDICIN MÖRDADE SIN 9-ÅRIGA DOTTER

DO YOU LIKE THE BLOG? PLEASE MAKE A DONATION.

20/9 2015
En man i Bålsta utanför Stockholm mördade nyligen sin 9-åriga dotter och knivskar dotterns mamma. Mannen var påverkad av psykiatrisk medicin (Stilnoct) när han begick mordet. Samma dag som mordet skedde har också mannen sökt psykiatrisk hjälp vid Akademiska sjukhusets psykiatriska avdelning i Uppsala men skickats hem eftersom läkaren inte ansåg att situationen var akut.

PSYKIATRISK MEDICIN ÖKÄND FÖR ATT SKAPA MORDISKHET

Psykiatrisk medicin är ökänd för sina allvarliga bieffekter. Några exempel på bieffekter är: självmordsbenägen, hat, förändrad personlighet, plötslig död, mordiskhet etc. Var det den psykiatriska medicinen som triggade igång vansinnesdådet. Man kan också fråga sig om Akademiska sjukhuset i Uppsala skrev ut mer psykiatrisk medicin till mannen? En cocktail av psykiatrisk medicin gjorde honom kanske galen. Anna Linds mördare – Mijailo Mijailovic – gick t.ex.  på 14 olika psykiatriska mediciner när han mördade Anna Lindh.

Nyhetskanalen CBS tar i nedanstående video om sambandet mellan psykiatrisk  medicin och våldshandlingar – och det finns många många exempel på detta samband…

Som grädde på moset så ska en rättspsykiatrisk undersökning göras för att se om mannen haft en allvarlig psykisk störning vid tiden för mordet. Överläkare Hanna-Lisa Karlsson på Rättsmedicinalverket i Huddinge skriver att mannen ”under de svårförståeliga drivkrafterna, och att mannen varit väl fungerande under misstänkte psykos” kan betyda att mannen haft en allvarlig psykisk störning och bör dömas till rättspsykiatrisk vård om det blir fällande dom.

PSYKIATRIN UNDERMINERAR  RÄTTSSYSTEMET

Först så begår mannen ett vansinnesdåd under inflytande av psykiatrisk medicin. Sedan utses psykiatrin till att undersöka om mannen är sinnesrubbad eller inte. Som grädde på moset så rekommenderas rättspsykiatrisk vård baserat på en psykiatrisk luddig analys.  Vilken soppa.

Referenser

Omni: Bålsta, mördade sin dotter

Peter larsson: psykofarmaka och biverkningar

 

A man in Bålsta outside Stockholm killed recently his 9-year-old daughter and stabbed her daughter’s mother. The man was under the influence of psychiatric medicine (Stilnoct) when he committed the murder. The day of the murder was also the man sought psychiatric help at the University Hospital psychiatric department in Uppsala, but sent home because the doctor did not consider that the situation was urgent.

PSYCHIATRIC MEDICINE notorious for CREATE murderousness

Psychiatric medicine is notorious for its severe side effects. Some examples of side effects are: suicidal, hate, change in personality, sudden death, murderousness etc. Was it the psychiatric medication that triggered the madness attack. One can also ask whether the University Hospital in Uppsala wrote more psychiatric medication to the man? A cocktail of psychiatric medication made ​​him perhaps crazy. Anna Linds killer – mijailo mijailović – used. 14 different psychiatric drugs when he murdered Anna Lindh.

News channel CBS takes the following video about the relationship between psykaitrisk Medicine and violence – and there are many many examples of this relationship …

 

And even worse is that  a psychiatric evaluation be done to see if the man had a severe mental disorder at the time of the murder. Psyciatrist  Hanna-Lisa Karlsson on the Forensic Medicine in Huddinge writes that the man ”during those hard to understand the driving forces, and that the man was well functioning for suspected psychosis” may mean that the man had a severe mental disorder and should be sentenced to psychiatric care if there is a conviction.

PSYCHIATRY SAPS JUSTICE

First, as the man commits an act of madness under the influence of psychiatric medicine. then  psychiatry appointed to investigate if the man is insane or not. as recommended psychiatric care based on a psychiatric fuzzy analysis. What a mess.

Kommentera