KJELLS KAMP MOT FÖRSÄKRINGSKASSAN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

31/10 – 2015
Kjell Samuelsson blev sjuk före millennieskiftet. Det började som långa och intensiva infektioner. Han fick halsböld och borttagna halsmandlar. Kjell gick till läkare och de hittade inga fel på honom. Kjell var sjik långa perioder utan ersättning, något som tog hårt på ekonomin. Kjell mådde sämre och sämre och till slut fick han veta att han hade blodcancer. Läkaren sade:

 – jag kan sjukskriva dig för förkylningen men inte för cancern.

Ytterligare två år senare så träffade kjell en psykiater som sjukskrev honom för depression. Ett år senare konstaterades glukosintolerant och magsår av en läkare.

KAMPEN MOT FÖRSÄKRINGSKASSAN

Efter det så började bataljen med att få sjukpenning av Försäkringskassan. En batalj som inte kan beskrivas som ett rent övergrepp från en svensk myndighet. När jag läser Kjells berättelser så ser jag hur komplext och hur utstuderat krångligt systemet med Försäkringskassan verkar vara. F-kassan är också totalt hänsynslös i sitt bemötande av Kjell.

Jag rekommenderar att läsa igenom några sidor från hans blogg för att förstå hur Försäkringskassan är funtad. Den nuvarande Försäkringskassan är ett arv från alliansen men eftersom de rödgröna inte har ändrat på något så får vi anta att regeringen tycker att det är helt ok att svenskar diskrimineras och sätts i ekonomiska trångmål.

 

Kjell Samuelsson bedriver bloggen ”svältresan” och jag rekommenderar att läsa igenom några dokument.

Kjells dokument # 1 om Försäkringskassan

Kjells dokument # 2 om kampen mot Försäkringskassan

 

 

KJELLS FIGHT AGAINST SWEDISH SOCIAL INSURANCE AGENCY

Kjell Samuelsson became ill before the millennium. It began as long and intense infections. He got throat abscess and removed tonsils. Kjell went to the doctor and they found no fault in him. Kjell was sicklong periods without compensation, something that took their toll on the economy. Kjell was feeling worse and worse and eventually he learned that he had leukemia. The doctor said:
 
 – I can sick up for the cold, but not for cancer.

Another two years later he met a psychiatrist who diagnoses  him for depression. A year later it was found glucose intolerant and ulcers by a doctor.

FIGHT AGAINST SOCIAL INSURANCE AGENCY

After that they began to battle with the Swedish Social Insurance Agency. A battle that can not be described as a pure harassment by a Swedish authority. When I read Kjell’s stories I can see how complex and how elaborate complicated system of Social Insurance seems to be.  Swedish Social Insurance Agenc is also totally ruthless in their treatment of Kjell.

I recommend reading through a few pages of his blog to understand how the agency is tossing. The current Social Insurance Agency is a legacy of the alliance but because the Red-Greens have not changed anything so we must assume that the government thinks it is ok to Swedes suffer discrimination and put in financial straits.

 

 

Kommentera