KENT EKEROTH JO-ANMÄLER MIGRATIONSVERKET

DO YOU LIKE THE BLOG? PLEASE MAKE A DONATION.

Alla migranter som utger sig för att vara syrier eller eritrianer ges permanenta uppehållstillstånd av Migrationsverket. Därför JO-anmäler nu SD:s Kent Ekeroth Migrationsverket.

3000 ASYLSÖKANDE I VECKAN TILL SVERIGE

Just nu kommer det cirka 3 000 asylsökande per vecka till Sverige. Ensamkommande flyktingabarn mer eller mindre väller in till Sverige och Migrationsverket granskar inte dessa ensamkommande flyktingabarn utan accepterar allt som sägs. Migrationsverket ger permanent uppehållstillstånd till alla som säger sig vara syrier och till alla eritrianer.

Kent Ekeroth menar att detta sätter den reglerande invandringsprocessen ur spel och ett sådant beslut inte kan fattas på tjänstemannanivå. Sådana beslut bör debatteras och beslutas i riksdagen menar Kent Ekeroth.

MIGRATIONSVERKETS HANTERING SÄTTER SVENSK EKONOMI UR SPEL

Ekeroth menar att Migrationsverket inte gör någonting överhuvudtaget för att minska denna volym; Migrationsverket utgör inte ens ålderstester. Denna generösa flyktingpolitik kommer att innebära enorma påfrestningar för den svenska ekonomin och för samhället i stort menar Ekeroth. Just nu får hela Sverige anpassa sig p.g.a. en myndighets (Migrationsverket) beslut.

Migrationsverket överskrider de budgetar den fått och frågar ständigt efter höjda budgetar.

Kent Ekeroth menar därför att Migrationsverkat har brustit i sitt myndighetssvar och att generaldirektören för Migratioinsverket – Anders Danielsson – har agerat ansvarslöst.

3000 flyktingar i veckan till Sverige? Bravo Stefan Löfven.

 Referenser

Dagens industri: Ekeroths JO-anmälan blev avslagen

 

All migrants who pretends to be Syrians or eritrianer given permanent residency by the Migration Board. Therefore J now report SD’s Kent Ekeroth Migration Board.

3000 ASYLUM SEEKERS A WEEK TO SWEDEN

Right now, approximately 3,000 asylum seekers per week to Sweden. Unaccompanied  children more or less pouring into Sweden and the Swedish Migration Board does not review these unaccompanied escape children but accept everything that is said. The Swedish Migration Board provides permanent residence to all who call themselves Syrians and to all eritreans.

Kent Ekeroth believes that this puts the regulated immigration process out of work and such a decision can not be taken at the official level. Such decisions should be debated and decided in parliament says Kent Ekeroth.

MIGRATION BOARD MANAGEMENT PUTTING SWEDISH ECONOMY OF GAMES

Ekeroth argues that the Migration Board did not do anything at all to reduce this volume; The Swedish Migration Board doesn’t even do age tests. This generous refugee policy will impose enormous strains on the Swedish economy and for society at large believes Ekeroth. Right now, all  Sweden to adapt because of an authority (the Swedish Migration Board) decision.

The Swedish Migration Board exceeds the budgets it has received and is constantly asking for increased budgets.

Kent Ekeroth therefore believe that the Migration Agency has failed in its official response and that the Director General of Migratioinsverket – Anders Danielsson – have acted irresponsibly.

 


1 Comment

  1. Jag har arbetat i Sverige från 4 år och betala cirka 500000 SEK i skatt , men jag behöver vänta sex månader tills migrations verket ge ta beslut och ger mig permanent uppehållstillstånd.

    Men asylsökande få den sammtidigt.varför dubbla standard?

Kommentera