KÄRNVAPEN PÅ SVENSK MARK?

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

s4/11 – 2015
Värdlandsavtalet är ett avtal som tar Sverige ett stort steg närmare Nato men krafter inom Miljöpartiet är kritiska till värdlandsavtalet. Värdlandsavtalet innebär att Nato får ta in kärnvapen på svensk mark.

Värdlandsavtalet är ett avtal som innebär att Sverige ställer sig så nära Nato som möjligt utan att vara medlem. Ett lagförslag om att Sverige ska skriva under värdlandsavtalet ska röstas om i riksdagen under 2016.

Värdlandsavtalet innebär bla:

 1. Att Nato har rätt att föra in kärnvapen i Sverige.
 2. Nato för genomföra militärtransporter genom sverige.
 3. En Natostyrka ska kunna tas emot i Sverige för att göra övningar eller för andra syften.
 4. Natopersonal ska förses med alla faciliteter de behöver såsom mat, bostäder etc.
 5. Nato får bedriva krig och gå till attack mot ett annat land från Sverige.
 6. Natos soldater kan inte dömas för brott som gjorts i Sverige eller annat land om Nato har sin bas i Sverige.
 7. Natotrupperna kommer inte att stå under svenskt befäl.
 8. Sverige ska lämna ut data om landets sjukvård, ekonomi, kommunikation, logistik, infrastruktur, transportmöjligheter, områden för landstigning, radaranläggningar osv.
 9. Utrustning och dylikt från Nato slipper tuller, skatter och avgifter.

 

VÄRDLANDSAVTALET SKER BAKOM VÅRA RYGGAR

Starten till värdlandsavtalet gjordes av Alliansen utan offentlig diskussion i riksdagen.  Att det inte var någon diskussion i riksdagen måste ses som mycket anmärkningsvärt med tanke på den stora omställning som skulle ske för Sverige om värdlandsavtalet skrivs under.

Alliansen tecknade starten på Värdlandsavtalet tio dagar före riksdagsvalet 2014. Ett bra sätt att slippa publicitet eftersom all fokus var på det kommande riksdagsvalet. Rent allmänt så har det varit väldigt lite debatt eller rapportering om värdlandsavtalet.

Det gjordes heller ingen säkerhetspolitisk analys om scenariot för värdlandsavtalet och  Sverige. Även detta är djupt oroande med tanke på att Sverige i princip går med i Nato iochmed värdlandsavtalet.

Media har varit relativt tyst om värdlandsavtalet. Är detta en del i strategin?

 Värdlandsavtalet måste godkännas av riksdagen innan Sverige är fullt medlem. Riksdagen kommer att beakta detta under våren 2016. Skulle värdlandsavtalet godkännas då godkänns samtidigt alla tillhörande lagar som har med värdlands-avtalet att göra t.ex. skattelättnader o dyl.

Den enkla sanningen är att våra politiker försöker gå bakom våra ryggar för att få med Sverige i värdlandsavtalet och sedan Nato. Ett otroligt fulspel om du frågar mig.

AMERIKANSKA BOMBPLAN I NORRA SVERIGE

Redan nu så övar amerikanska B52 bombplan i Sverige. Det finns ett övningsområde i norra Sverige som heter NEAT där amerikansk militär och Nato redan övar. Ett projekt som även det har smugits in i Sverige. Finansdepartementet arbetar nu på att arbeta fram för hur man ska kunna ge moms- och skattefrihet till Natopersonal.

Sverige har tyvärr redan ett annat avtal med Nato som innebär att Nato får ok att placera militära trupper i Sverige i fredstid och krigstid – om Sverige ger sitt godkännande. Det avtalet undertecknades av Alliansen i samarbete med Socialdemokraterna. Även detta avtal gjordes i smyg. Inga debatter i riksdagen och absolut ingen offentlig debatt överhuvudtaget.

 

 

MILJÖPARTISTER KRITISKA TILL VÄRDLANDSAVTALET

Enligt Sveriges radio så är det några inom Miljöpartiet som motsätter sig värdlandsavtalet. Carl Schlyter och Valter Mutt är två av dem. Carl Schlyter har kallat överenskommelsen för osäkerhetspolitik och är allmänt kritisk till värdlandsavtalet. Jabar Amin och Annika Lillemets (båda MP) menar att konsekvensen blir tvärtom, dvs att vi kan bli mer utsatta för attacker pga. avtalet och att ett värdlandsavtal måste vara den sämsta iden av alla.

Peter Rådberg Miljöpartiet säger till Sveriges Radio:

– Det här tycker vi är ett smygande in i Nato. Regeringen borde ha en diskussion i riksdagen innan man fattar den här typen av beslut så vi ogillar detta skarpt.

 

 NATO BEFINNER SIG I ETT STÄNDIGT KRIG

Vad kan man säga om Nato? Nato styrs av krigsmaskinen USA. USA befinner sig ständigt i krig och har inga planer på att sluta med det.  Denna inställning rättfärdigar de mord som de utför med regelbunden basis över hela världen. Nato själv verkar gilla att bomba sönder folk och bostäder. Nu senast så bombade Nato ihjäl ett dussintal läkare från Läkare utan gränser i Afghanistan.

Jag håller fullständigt med Jabar Amin och Annika Lillemet att Värdlandsavtalet innebär att Sverige hamnar i fokus av bl.a. Ryssland och avtalet innebär helt enkelt ett hot mot Sverige. Att Sverige skulle bli ”säkrare” eller ”tryggare” om Sverige skriver under värdlandsavtalet eller går med i Nato anser jag vara svammel. Spana in Irak och Afghanistan – två länder där det råder anarki och kaos tack vare USA:s och Natos ”fredsbevarandeinsatser. Och dessa krig är också en anledning till de stora flyktingströmmar som sker runtom i världen nu.

 

FOLKOMRÖSTNING OM VÄRDLANDS AVTALET

Det som behövs göras är tre saker:

1. Stoppa omröstningen i riksdagen om värdlandsavtalet 2016. Av den enkla anledningen att värdlandsavtalet med stor sannolikhet skulle klubbas igenom eftersom våra blåögda politiker är pro-Nato.

2. Det andra som behövs är en debatt om värdlandsavtalet.

3. Det måste bli en folkröstning om värdlandsavtalet. Värdlandsavtalet är en så stor sak för Sverige att om vi inte gör något så kommer vi att vakna upp och mer eller mindre vara med i Nato i en inte alltför avlägsen framtid. Sedan kommer givetvis Nato att dominera svenska korkade politiker och än en gång så kommer politikerna att sälja ut Sverige – och denna gång med krig som ingrediens.

Låt inte våra politiker få sin vilja igenom!

KÄLLOR
Nej till Nato hemsida
Sveriges radio om värdlandsavtalet

 

  NUCLEAR WEAPONS ON SWEDISH LAND?
 
  Host Nations Support is an agreement that will take Sweden a big step closer to NATO. The Host Nations Support means that NATO may bring in nuclear weapons on Swedish soil. But forces within the Green Party is critical of the Host Nations Support

Host Nations Support is an agreement which means that Sweden stands so close to NATO as possible without being a member. A bill that Sweden should sign the Host Nations Support to be voted on in Parliament in 2016.

The host country agreement means,  among others:

 1. That NATO has the right to introduce nuclear weapons in Sweden.
 2. NATO to conduct military transports through Sweden.
 3. A NATO Strength can be received in Sweden to do exercises or for other purposes.
 4. NATO personnel shall be provided with all the facilities they need such as food, housing, etc.
 5. NATO may engage in war and to attack another country from Sweden.
 6. NATO troops can not be sentenced for the crime made in Sweden or another country where NATO has its base in Sweden.
 7. NATO troops will not be under Swedish command.
 8. Sweden will disclose data about the country’s health care, economy, communications, logistics, infrastructure, tr ansportmöjligheter, areas for landing, radar etc.
 9. Equipment and the like from NATO will not pay , taxes and fees.

https://www.youtube.com/watch?v=JaI0ni2OSnQ

 

GREEN PARTY CRITICAL TO HOST NATION SUPPORT

According to Sveriges Radio,  some of the Green Party oppose the Host Nations Support. Carl Schlyter and Valter Mutt are two of them. Carl Schlyter has called the agreement of uncertainty politics and is generally critical of the Host Nations Supportt. Jabar Amin and Annika Lillemets (both MP) suggests that the consequence is the opposite, ie that we can become more vulnerable to attacks due to the agreement and that a Host Nations Support must  be the worst solutions of all.

Peter Rådberg Green Party says to Swedish Radio:

– This we think is an insidious way into NATO. The government should have a debate in Parliament before making this kind of decision so we dislike this focus.

 

AMERICAN BOMBER IN NORTHERN SWEDEN

 

Even now there si  American B52 bomber in Sweden. There is a practice area in northern Sweden called NEAT where the US military and NATO are practicing. A project which also has been foisted into Sweden. Ministry of Finance are now working to prepare for how to provide the VAT and tax exemption to NATO personnel.

The start to the Host Nations Support was made ​​by the Alliance without public discussion in parliament. Alliance signed the start of the Host Nations Support ten days before the parliamentary election in Sweden 2014. A great way to avoid publicity because all the focus was on the upcoming parliamentary election.

Sweden has practiced with NATO groups many times. Politicians are trying to sneak in Sweden in NATO. The Host Nations Support is to be approved by parliament before Sweden is full member. The Swedish Parliament will consider this in the spring of 2016. Should the Host Nations Support be accepted as approved simultaneously all related laws that have been with the Host Nations Support will get approved to.

 

NRF – SWEDEN’S AGREEMENT WITH NATO

Sweden has unfortunately already another agreement with NATO that means that NATO has ok to place military troops in Sweden in peacetime and wartime – whether Sweden has given its approval. The agreement was signed by the Alliance in partnership with the Social Democrats.

What can I say about NATO? NATO is controlled by the US war machine. US says themsel in the moment that they are at war. This attitude justifies the murders which they perform on regular basis throughout the world. NATO itself seems to like bombing people and housing. Most recently, NATO bombed to death a dozen doctors from Doctors Without Borders in Afghanistan.

I totally agree with Jabar Amin and Annika Lillemet the Host Nations Support, Sweden is in the focus of, of  Russia and the agreement simply means a threat to Sweden. That Sweden would be ”safe” or ”safer” if Sweden sign the Host Nations Support, or join NATO, I think, is lie of the century. Check out Iraq and Afghanistan – two countries where therethere  is anarchy and death due to US and NATO ”peacekeeping” efforts.

 

REFERENDUM ON THE HOST COUNTRY AGREEMENT

It needed to be done is two things. 1. Stop the vote in Parliament on the host country agreement in 2016. For the simple reason that the Host Nations Support would most likely be pushed through because our blue-eyed politicians are pro-NATO.

2. The second thing that is needed is that there must be a public vote on the Host Nations Support. Host Nations Support is a big thing for Sweden that if we do nothing, we will wake up and more or less be members of NATO in the not too distant future. Then, of course, NATO will  dominate Swedish stupid politicians and once again will politicians  outsell Sweden – and this time with the war as an ingredient.

Kommentera