ION SILVER VANN ÖVER LÄKEMEDELSVERKET

DO YOU LIKE THE BLOG? PLEASE MAKE A DONATION.

20/10 – 2015
Tidigare i år så hotade Läkemedelsverket med vite på 800 000 kronor till företaget Ion Silver om inte ägarna (Anders Sultan och Michael Zazzio) slutade att göra reklam för sin egen produkt – kolloidalt silver – på sociala medier. Nu har åtalet mot Ion Silver lagts ned.

Åtalet mot Ion Silver och Anders Sultan hade hade bl.a. sin rot i ett drev pågick gentemot kolloidalt silver och Anders Sultan. Tidningarna Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet var de största motståndarna. Den största antagonisten var den misslyckade skribenten Joachim Björk på tidningen Helsingborgs Dagblad.

VITE PÅ 800 000 KRONOR VARJE GÅNG

Det var läkemedelsverkets chefsjurist Joakim Brandberg som polisanmälde Ion Silver. Läkemedelsverket ville att åklagaren skulle se om det var brottsligt att framföra medicinska påståenden utan ”vetenskapliga bevis”. Med andra ord: om inte produkten var välsignad av Läkemedelsverket så skulle Ion Silver helt enkelt hålla tyst eller ta konsekvenserna.

Läkemedelsverket sparade inte på krutet. Hotet från verket till Anders Sultan löd: varje gång du marknadsför eller säljer din produkt kolloidalt silver så riskerar  du böter på  800 000 kronor. Ord och inga visor.

Men tji fick Läkemedelsverket. Kammaråklagaren Stefan Waern anser inte att det är brottsligt att framföra medicinska erfarenheter på sociala forum och åtalet mot Ion Silver är nedlagt.

EUROPEISKA UNIONEN SKAPADE UNDERTRYCKANDE LAG FÖR KOSTTILLSKOTT

Värt att nämna är att det misslyckade projektet Europeiska Unionen (EU) förbjöd kostförsäljare att marknadsföra kolloidalt silver som kosttillskott. Orsaken till EU:s förbud mot att marknadsföra kolloidalt silver ligger i att det är Läkemedelsindustrin som styr hur EU:s eget läkemedelsverk ska agera. Läkemedelsindustrin har inte patent på kolloidalt silver plus det faktum att kolloidalt silver faktiskt verkar hjälpa människor. Och friska människor genererar inga pengar.

Onekligen en stor seger för Ion Silver, kolloidalt silver och för oss som gillar kosttillskott och som tycker att det är Läkemedelsverket som borde förbjudas istället 🙂

 

Hemsida Ion silver.

 

In english

Earlier this year so threatened MPA with a penalty of 800 000 to the company Ion Silver unless the owners (Anders Sultan and Michael Zazzio) stopped advertising their own product – colloidal silver – on social media. Now the prosecution against Ion Silver closed down.

The indictment against Ion Silver and Anders Sultan had had, inter alia, rooted in a campain going towards colloidal silver and Anders Sultan. Newspapers Helsingborgs Dagblad and Sydsvenska Dagbladet was the biggest opponents. The main antagonist was the failed writer Joachim Bjork at the newspaper Helsingborgs Dagblad.
Fine of SEK 800 000 EACH TIME

It was and Drug Administration’s General Counsel Joakim Brandberg which police reported the Ion Silver. MPA wanted the prosecutor would see if it was a crime to submit medical claims without ”scientific proof”. In other words, unless the product was blessed by the MPA would Ion Silver simply keep silent or face the consequences.

MPA spared no gunpowder. The threat from the Administration to Anders Sultan was: every time you promote or sell your product colloidal silver to get fined 800,000 crowns. Words, She Wrote.

But does get MPA. Combs Prosecutor Stefan Waern do not think it is a crime to perform medical experience in social forums and the charges against Ion Silver is depleted.

EUROPEAN UNION LAW CREATED THE SUPPRESSION OF DIETARY SUPPLEMENTS

Worth mentioning is that the failed project of the European Union (EU) banned the dietary vendors to promote colloidal silver supplements. The reason for the EU’s ban on the marketing of colloidal silver is that it is the pharmaceutical industry which govern how the EU’s own drug works should act. The pharmaceutical industry does not have a patent on colloidal silver plus the fact that colloidal silver actually seem to help people. And healthy people do not generate money. Hence the suppression law from the EU.

Undeniably a great victory for Ion Silver, colloidal silver, and for us who like supplements and who think it is the MPA which should be banned instead 🙂

Kommentera