HASSE OHLSSONS KAMP MOT FÖRSÄKRINGSKASSAN

155 total views, 1 views today

HASSE – SJUK OCH RÄTTSLÖS

Jag såg på tvkanalen Öppna kanalen en historia om Hans Ohlsson från Västerås och hans konfrontation med Försäkringskassan.

ÖPPNA SÅR PÅ BENEN

Hasse Ohlsson lider av en sjukdom som innebär att blodcirkulationen i benen/fötterna mer eller mindre har lagt av. Detta innebär att han har fått stora öppna sår på benen som inte vill läka. Två gånger i veckan får han åka till sjukhus och lägga om bandaget vilket är en smärtsam process. Han lider givetvis av smärtan från benen varje dag. Hasse Ohlsson har varit sjukpensionär sedan 1991. Hasse Ohlsson har även en pulsgenerator inopererad i kroppen. Det är en apparat som har som syfte att minska smärtan som han har.

FÖRSÄKRINGSKASSAN: BETALA 300 000 KRONOR INOM TVÅ VECKOR

Hasse har varit aktiv i en förening och erhållit arvode för detta. Och det faktumet har han varit helt öppen med. En överambitiös tjänsteman på Försäkringskassan undersökte Hasses fall. Tjänstemannen drog slutsatsen att eftersom Hans kan vara aktiv i en förening så kan han också jobba – i alla fall deltid. Så Försäkringskassan drog in halva Hasses sjukpenning. Men inte nog med det, de krävde också en retroaktiv återbetalning på sjukpengar han fått. Summan blev på 300 000 kronor och den summan skulle betalas in på två veckor.

Hasse fightades tillbaks men domen mot honom står kvar än idag 2015. Jag kontaktade Hasse via Facebook och situationen var mer eller mindre likandan. Sjukdomen hade förvärrats. Hasse har intyg från flera läkare om att han helt enkelt inte kan jobba men tjänstemännen/tjänstemannen på Försäkringskassan ignorerar detta och domen står fast än idag.

TJÄNSTEMÄN PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN LEKER GUD

Jag blir alltid paff när jag hör sådana här historier. Dessa historier säger nämligen att man inte får vara sjuk i dagens Sverige. Det är givetvis ett arv från Reinfeldts tid. Uppenbarligen är det så att tjänstemännen på Försäkringskassan gor som de behagar. Jag trodde att det fanns lagar för tjänstemännen på Försäkringskassan om vad som gäller men tydligen gör det inte det eller så struntas dessa lagar i.

Det händer att sjuka människor processar mot Försäkringskassan i tingsrätt och dylikt och det tycker jag att de gör helt rätt i. Ibland vinner den sjuke, ibland  inte. Men det är onekligen ett cyniskt system som har frambringats. Den välfärd som vi kände existerar inte längre Och det är självklart att det måste till en ändring på det här området.

Vilka är egentligen dessa  tjänstemännen på Försäkringskassan som är så cyniska?

 

HASSE – sick and defenseless

I saw on the television channel Open channel a story about Hans Ohlsson from Västerås and his confrontation with the Social Insurance Agency.

Open wounds

Hasse Ohlsson suffering from a disease in which the blood circulation in the legs / feet more or less retired. This means that he has received large open sores on his legs that will not heal. Twice a week he gets to go to hospital and put on the bandage, which is a painful process. He suffers, of course, the pain from his legs every day. Hasse Olsson has been on disability since 1991. Hasse Olsson has also a pulse generator implanted in the body. It is a device that aims to reduce the pain he has.

SOCIAL INSURANCE: PAY 300 000 SEK IN TWO WEEKS

Hans has been active in an association and received remuneration for this. And the fact he has been completely open with. An ambitious officer of the insurance agency investigated Hasse’s case. The official concluded that since Hans may be active in an association, he can also work – at least part time. So the Social Insurance Agency drew in half Hasse sickness. But not only that, they also required a retroactive reimbursement of sick money he received. The sum was 300 000 and the balance would be paid in two weeks.

Hasse fought back but the verdict against him is still standing today in 2015. I contacted Hasse via Facebook and the situation was more or less likandan. The disease had worsened. Haley has certificates from several doctors that he simply can not work but the officers / official at the Social Insurance ignore this and the judgment stands today.

OFFICERS OF THE SOCIAL INSURANCE PLAYING GOD

I am always flabbergasted when I hear these kinds of stories. These stories say is that one must not be sick in Sweden today. It is obviously a legacy of Reinfeldt’s time. Obviously it so that officials on the insurance issues as they please. I thought there were laws to officials at the Social Insurance Agency about the rules but apparently do not do it or you struntas these laws.

It happens to sick people processes against the insurance agency in the district courts and the like, and I think that is absolutely right. Sometimes you win the sick, sometimes not. But there is undoubtedly a cynical system that has engendered. The welfare as we knew does not exist anymore and it is obvious that there must be a change in this area.

Who are these officials at the Social Insurance Agency which is so cynical?

Share

Kommentera