EU-MIGRANTER FÖRSTÖR RASTPLATSER

29/10 – 2015

EU-migranterna använder svenska rastplatser som bosättningar, ockuperar dem eller så vandaliserar de trafikplatserna så att de inte kan användas och skrämmer bort folk från rastplatserna.

Rastplatserna är som namnet antyder till för att man kan ta sig en paus och vila upp sig eller kanske sova över men det blir svårare och svårare att göra så. Romerna använder bl.a. rastplatserna som bosättning och sover över där. EU-migranterna använder även trafikplatserna som parkeringsplats så att andra bilister inte får plats. Romerna bor ofta på toaletterna och använder den som sovplats. Vissa av EU-migranternas bilar har stått parkerade i månader på trafikplatserna.

Sveriges Radio och även åkeriföreningen skriver att ofta blir rastplatserna så förstörda att de får stängas igen eller så vågar folk helt enkelt inte stanna vid rastplatserna pga romernas närvaro. Vissa av rastplatserna har smetats ned med blod och bajs. Ibland bajsar romerna utanför dörren till rastplatsen. Blöjor och kaffefilter ska ha sköljts ned i handfat och toaletter så att det har blivit stopp i avloppen.

Flera rastplatser har blivit så vandaliserade att Trafikverket har tvingats stänga dem. Svevia sköter driften av rastplatserna och de har fått rycka ut många gånger då det har blivit stopp i avloppen när romerna har varit där. EU-migranterna använde en rastplats för att fira ortodoxa kristna påskdagen.

Några rastplatser som har stängts är: rastplatsen vid Botorpsström på E22:an vid Västervik, rastplatsen vid Peppared i Mölndal, rastplatsen vid Torrekullamotet för att nämna några. Priset för romernas framfart ligger runt 300 000 kronor per år.

STÄDARE KNIVSKUREN PÅ RASTPLATS

Romerna är även aggressiva mot städpersonalen enligt Trafikverket. Jerry Steen – ansvarig för Trafikverkets säkerhetsarbete på västsidan säger:

– Många är aggressiva när vår städpersonal kommer ut, och för några månader sedan blev en av våra städare knivskuren. Numera skickar vi aldrig ut städpersonal ensamma.

I början av maj blev en polsk lastbilschaufför misshandlad av ett stort gäng män på rastplatsen vid Råby i Västerås. Förra året blev en elektriker knivhotad på en annan rastplats i trakten, efter att han sagt åt en grupp romer att plocka upp sina sopor efter sig.

Viktoria – som jobbar med renhållningen av rastplatserna – säger till Sveriges radio: 

– Ibland när jag ska försöka låsa eller stänga toaletterna följer de efter mig in. De vill ju kunna komma åt vattnet så de blir väldigt irriterade på mig. Men jag börjar känna igen vilka som kan bli hotfulla och då gäller det att vara snabb.

POLISEN DRICKER EN KOPP KAFFE

Så vad gör då lagens långa arm åt detta problem? De anställda på Trafikverket som ansvarar för rastplatserna hävdar att de vid åtskilliga tillfällen kontaktat polisen och informerat om de olagliga bosättningarna, nedskräpningen och vandaliseringen. De menar dock att polisen inte verkar bry sig, eller, som en av dem uttrycker det:

– Det verkar inte vara någon prioriterad fråga.

RASTPLATSER KAN STÄNGAS

Förstörandet av rastplatser innebär att åkarna inte kan ta sina raster som de så väl behöver. Jerry Steen säger:
– Ytterst får det konsekvenser för samhället. Kan inte yrkestrafiken ta sina lagstadgade kör- och vilotider så blir det riktiga bekymmer för åkerinäringen. Och fungerar inte transportapparaten funkar ingenting.

Trafikverket och Svevia har hotat med att stänga rastplatserna om ingenting görs. Torbjörn Andersson på Trafikverket säger:

– Vi vill inte göra det för det drabbar ju dem som verkligen ska vara där, som rastande och yrkeschaufförer, men fortsätter det så här så måste vi.

Referenser

Åkeritidningen: Rastplatser förstörs av EU-migranter

Sveriges Radio: Trafikverket stänger rastplatser

 

EU MIGRANTS DESTROY REST AREAS

EU migrants using Swedish rest areas settlements, occupying them or vandalizing the traffic junctions so that they can not be used and they scare people away from resting places.

Rest areas are as the name implies, because you can take a break and rest up or even sleep over, but it becomes harder and harder to do so since the Roma are at it again. The Roma uses the resting places of residence and staying over there. EU migrants also uses traffic places parking lot so that other drivers will not fit. Roma often live in the toilets and use it as a sleeping area. Some EU migrants’ cars have been parked for months at stations.

CLUTTER UP AND DESTROYS

Often, the resting places are  so destroyed that they may be closed or people simply do not stop at rest areas due to Roma’s presence. Some rest areas have been smeared down with blood and poo. Sometimes Roma poops outside the door to the rest area. Napkins and coffee filters have been  washed down the sink and toilets so that it has becom  stop  in sewers.
Several picnic areas have been so vandalized that Traffic  have been forced to close them. Svevia operates resting places and they’ve got pluck out many times when it has become a stopin sewage when Roma have been there. EU migrants used a picnic to celebrate the Orthodox Christian Easter Day.

Some rest areas have been closed are: rest area at Botorpsström on E22 at Vastervik rest area at Peppared in Mölndal rest area at Torrekulla meeting to name a few. The price for the Roma rampage is around SEK 300 000 per year.

KNIFE CUT CLEANERS

Roma are also aggressive to the cleaning staff according to Trafikverket. Jerry Steen – responsible for Trafikverket’s safety on the west side says:

– Many are aggressive when our cleaning staff comes out, and a few months ago became one of our cleaners got stabbed. Nowadays, we never send out the cleaning staff alone.

In early May, was a Polish truck driver was  beaten by a large gang of men at the rest area at Raby in Vasteras. Last year was an electrician was knife threatened on another rest area in the neighborhood, after he told a group of Roma to pick up their garbage.

Victoria – who work with the cleaning of the rest areas – says:

– Sometimes when I try to lock or shut the toilets they follow me . They want to be able to access the water so they get very annoyed with me. But I begin to recognize which ones can be intimidating and it’s important to be fast.

POLICE rather drink a cup of coffee

So what is the law doing about this problem? The police are doing exactly what the police usually do when it comes to EU migrants: nothing. The employees at the Swedish Transport Administration is responsible for the resting places claim to on several occasions contacted the police and informed about the illegal settlements, littering and vandalism. They argue, however, that the police do not seem to care, or, as one of them puts it:

– There seems to be no priority.

On Spekeröds resting place as the police put out the fires that Roma made but police did not report.

 
Picnic areas can be closed

The destruction of resting places means that riders can not take their breaks as they so desperately need. Jerry Steen says:
– Ultimately, there will be consequences for society. Can not professional drivers take their statutory driving and rest periods, it becomes real concern for the haulage industry.

Transport Administration and Svevia has threatened to close the rest areas if nothing is done. Torbjörn Andersson at the Swedish Transport Administration says:

– We do not want to do it for that affects the those who really should be there, as the resting and commercial drivers, but it continues like this, we have to.

JANNES COMMENT Roma and picnic areas

Roma are at it again. I started get tired to write about the Roma / EU migrants but EU migrants destroys rest areas I thought were worth mentioning. As I have said before, what we are witnessing is a lawlwss attitude regarding the Roma. EU migrants will continue to do exactly as they please and the police stand and watch. Apparently we are not all equal before the law.

Our red-green pine to the government is doing nothing about it; they are busy conducting mass immigration.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.