ELEVHÄLSAN OCH PSYKISK OHÄLSA HOS BARN OCH UNGDOMAR

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

15/10 – 2015
Frida Svensson på Svenska Dagbladet skriver i SvD att den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar och att elevhälsan i skolorna därför måste förstärkas. Ett klokt ställningstagande men jag ställer mig kritisk till om psykiatriska droger är lösningen på barn och ungdomars psykiska ohälsa?

PSYKISK OHÄLSA OCH BARN OCH UNGDOMAR

Det pratas mycket rent allmänt om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. ”Experter” och intressegrupper talar om att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i samhället och att samhället måste vidta förebyggande åtgärder. Man menar bl.a. att självmord bland barn och unga kan minskas om man vidtar förebyggande åtgärder mot den psykiska ohälsan. Media kommer med alarmeranade statistiker om hur många barn och ungdomar som mår dåligt ( om det är någon som fortfarande har förtroende för gammelmedia låter jag dock vara osagt).

Frida Svensson menar därför att det behövs krafttag mot barn och ungdomars psykiska ohälsa i form av mer skolsköterskor, mer kuratorer, mer skolpsykologer i skolorna. Om detta skedde så skulle man kunna fånga upp de som mår dåligt menar Frida Svensson. Frida förespråkar ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i skolorna. Med andra ord så pratar Frida om en ökning av psykiatriska diagnoser hos barn och ungdomar. Och med psykiatriska diagnoser så kommer psykofarmakan.

VAD ÄR PSYKOFARMAKA?

Psykofarmaka är samlingsnamnet för alla mentala mediciner såsom antidepressiv medicin, ångestdämpande medicin, medicn mot bipolär sjukdom, ADHD etc. Vissa av dessa mediciner är rent amfetamin.  Amfetamin på vuxna gör dem speedade, amfetamin på barn gör barnen lugna. Psykofarmakan har – precis som gatudroger – sina rus/dämpande effekter, den har sitt beroende, den har sin abstinens och den har sina bieffekter. Det sägs ofta att psykofarmakan/medicinen dämpar symtomen.

LÅT INTE ELEVHÄLSAN BLI EN DROGCENTRAL FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Jag tycker att Frida Svenssons intention är god, dvs. att hjälpa barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt. Men lösningen på psykisk ohälsa hos barn och ungdomar måste lösas på något annat sätt än psykiatriska droger.

Referenser

Frida Svensson SvD. Elevhälsan och psykisk ohälsa

 

Engiish

Frida Svensson of the Swedish newspaper Svenska Dagbladet writes in Svenska Dagbladet that the mental health of children and adolescents is increasing and student health in schools must therefore be reinforced. A wise position but I am critical of psychiatric drugs are the solution to child and adolescent mental health?


MENTAL ILLNESS AND CHILDREN AND YOUNG PEOPLE


There is much talk in general about mental illness in children and adolescents. ”Experts” and interest groups are talking about the mental health of children and adolescents is increasing in society, and that society must take preventative measures. The mean inter alia that suicide among children and young people can be reduced by taking preventive measures against mental illness. Media comes with alarmeranade statistics on how many children and young people who feel bad (if there is anyone who still has confidence in the old media sounds, however, I leave unsaid).

Frida Svensson believes therefore that it is necessary clampdown on child and adolescent mental health in the form of more nurses, more social workers, more school psychologists in schools. If this happened you would be able to capture those who are unwell mean Frida Svensson. Frida advocates the prevention of mental ill health in schools. In other words, talk Frida on the increase of psychiatric diagnoses in children and adolescents. And with psychiatric diagnoses will psychiatric drug.

WHAT IS psychotropic drugs?


Psychotropic drugs are the generic term for all mental medications such as antidepressants, anti-anxiety medication, medicn for bipolar disorder, ADHD, etc. Some of these medications is pure amphetamine. Amphetamine in adults makes them speeded, amphetamines on children makes children calm. The drugs have – just like street drugs – their rus / dampening effects, it has its dependent, it has its withdrawal, and it has its side effects. It is often said that a psychiatric drug / medicine suppresses the symptoms.

DO NOT LET THE STUDENT HEALTH BECOME A DRUG CENTRES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE


I think Frida Svensson’s intentions are good, ie, to help children and young people in poor psychological health. But the solution to mental illness in children and adolescents must be resolved in any other way than psychiatri

Kommentera