DEN RÖDGRÖNA SKATTEFROSSAN HAR BÖRJAT

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

12/9 2015 Nu har den rödgrönrosa skattefrossan börjat.  Föreningen Skattebetalarna har gjort en lista över de skattehöjningar som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ska genomföra. Här är ett axplock från Skattebetalarnas lista.

Höjd skatt med cirka 1 700 kronor för alla som tjänar mer än 36 000 kr per månad p.g.a. lägre brytpunkt  för statlig inkomstskatt. (Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt ville ha ännu högre höjning).

Regeringen vill återinföra silverskatten, dvs. återinförande av skatt för personer över 65 år som jobbar.  De rödgröna aviserade i sin budget att de ville att silverskatten skulle höjas till 5, 6 % men har nu ändrat sig till 6, 15 % istället. Att återinföra silverskatten var något som Magdalena Andersson aldrig nämnde i valdebatten.

SKATTEN PÅ BENSIN OCH DIESEL HÖJS TACK VARE MILJÖPARTIET

Höjd skatt på bensin med 55 öre per liter (inklusive moms).

”Det är jättedyrt att tanka bensin som det är, vi ser inget behov av att höja bensinskatten”. Finansminister Magdalena Andersson,  augusti 2014.  

Skatten  på diesel höjs med 48 öre per liter.

De som har ivrat mest för skattehöjningar på bensin och diesel är givetvis  de gröna mupparna i Miljöpartiet  och nu har MP fått sin vilja igenom – Skatten på diesel höjs med 48 öre per liter. Mupp-partiet vill även höja skatten på flygbränsle. För fortsatt höjd beskattning på bränsle – rösta på Miljöpartiet i riksdagsvalet 2018.

De rödgröna höjer arbetsgivaravgiften för ungdomar.

  Avdraget för pensionssparande sänks och upphör.

Regeringen kommer att sänka avdragsrätten för pensionssparande. Förut kunde man dra av 12 000 kronor men nu kommer det att sänkas till 1 800 kronor. Och om du är kinkig och  inte sänker ditt pensionssparande så kommer den rödgröna skatten ändå att ta den. Den rödgröna regeringen vill ta bort avdragsrätten helt och hållet till 2016.  Rösta på Socialdemokraterna i riksdagsvalet 2018.  

SKATTEN FÖR SMÅFÖRETAGARE HÖJS TACK VARE SOCIALDEMOKRATERNA

 Skatter för banker höjs.

Detta kommer att innebära att vi bankkunder får  betala mer för att använda bankernas tjänster; vilket vi gör med glädje. 

 Skatten för småföretagare höjs.

Eftersom regeringen vill stimulera och hjälpa småföretagare så har de bestämt att höja skatten för småföretagare.

Vill man ge gåvor till välgörenhet så avskaffas avdragsrätten.

Leif Jacobsson Socialdemokraterna är stolt över att avdragsrätten slopas:  – Vi har hela tiden varit tydliga med att den här reduktionen ska bort.  

Skatten på koldioxid höjs.

Sverige har världens högsta skatt på koldioxid men Gustav Fridolin och Åsa Romsom har jobbat hårt på att vi ska få ännu högre koldioxidskatt.     Fordonsskatter höjs. Vår skatteälskande regering  har sett till så att fordonsskatten redan har höjts.

FÖRNYBAR ENERGI SKA LÖNA SIG SÅ DÄRFÖR INFÖR DE RÖDGRÖNA SKATT PÅ STÖRRE SOLCELLSANLÄGGNINGAR

 De större solcellsanläggningarna kommer att få betala skatt.

Den rödgröna regeringen vill självklart bistå och stimulera förnybar energi. På basis av detta så passar regeringen på att införa skatt för solcellsanläggningar.  Iden om skatt på solceller har kommit från några snillen på Finansdepartementet. 

Det verkar som om Stefan ”ansvaret” Löfven har slagit till.

Referenser

Skattebetalarna – listan över höjda skatter     Här är föreningen Skattebetalarnas lista över skattehöjningar.

Miljöpartiet höjer skatten för bensin och diesel

Ny teknik: solceller beskattas  

English Now, the rödgrönrosa fiscal crunch started. Association Taxpayers have made a list of the tax increases that the Social Democrats, Green Party and Left Party shall implement. Here is a selection from the Taxpayers’ list. Increased taxes by about 1700 crowns for all who serve more than 36 000 per month due lower trigger point for the state income tax. (Left Party Jonas Sjöstedt wanted an even higher increase).

The government wants to reintroduce silver treasure, ie reintroduction of the tax for persons over 65 who are working. The Red-Green announced in his budget that they wanted a silver treasure would be increased to 5, 6% but has now changed to 6, 15% instead. To reintroduce silver treasure was something that Magdalena Andersson never mentioned in the electoral debate.

TAX ON GASOLINE AND DIESEL enhanced because GREEN PARTY Increased tax on gasoline by 55 cents per liter (including VAT). ”It’s very expensive to refuel the petrol as it is, we see no need to raise the gasoline tax”. Finance Minister Magdalena Andersson, the Social Democrats, August 2014.

 The tax on diesel will be raised by 48 cents per liter.

Those who been pressing most of the tax increases on petrol and diesel is of course the green freaks in the Green Party and now MP got his way – tax on diesel will rise by 48 cents per liter. Muppet party also wants to increase the tax on jet fuel. For continued elevation tax on fuel – vote for the Green Party in the parliamentary elections 2018th

The Red-Green raise employer contributions for young people.

 The deduction for retirement savings are reduced and terminated.

The Social Democrats and the Green Party will reduce the tax deductibility of pension savings. Before, you could deduct SEK 12 000 but now it will be lowered to 1800 crowns. And if you are fussy and do not reduce your retirement, then the red-green treasure yet to take it. The red-green government wants to take away the right of deduction altogether 2016. Vote for the Social Democrats in parliamentary elections 2018th

Taxes for small business owners is enhanced because SOCIAL DEMOCRATS

 Taxes banks raised. This will mean that we bank customers to pay more to use bank services; which we do with pleasure.  

Tax for small businesses is increased.

Since the Social Democrats and the Green Party wants to encourage and help small business owners so they have decided to raise taxes for small business owners.

If you want to give gifts to charity so abolished deductions. Leif Jacobsson Social Democrats are proud to deductibility abolished: – We have always been clear that this reduction is to be removed.  

The tax on carbon dioxide increases.

Sweden has the highest carbon tax, but Gustav Fridolin and Åsa Romsom have worked hard for us to get even higher carbon tax.   Vehicle taxes are raised. Our tax-loving government (Social Democrats and the Green Party) has seen to it that the vehicle tax has already been raised. Stefan ”responsibility” Löfven has struck.

RENEWABLE ENERGY WILL NOT PAY SO  the Red-Green TAX ON LARGE SOLAR PLANT  

The larger photovoltaic plants will have to pay tax. The red-green government obviously want to support and encourage renewable energy. On the basis of this so suits the red-green government to introduce tax for PV installations. The idea of a tax on solar cells has come from a few geniuses in the Ministry of Finance.  

the Red-Green MUST raise money for refugees

One must also remember that the red-green somehow have to bring money to the refugees which they currently import to Sweden in high quantities. Obviously, we citizens don’t mind pay higher taxes as well as give away our homes so that all European refugees get home in Sweden. If anyone says otherwise, he is obviously a racist.  

It seems that Stefan ”Mr responsibility” Löfven has struck again.

Kommentera