DANIEL HELLDEN – BILISMENS FIENDE

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

April 2017

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (Miljöpartist) fortsätter att försämra för Stockholms bilister. Han vill att boendeparkering tas bort helt och hållet, han vill införa parkeringsavgifter i Stockholms förorter, införa avgift för handikapptillstånd och mycket mer.

 Daniel Hellden är också överlycklig om att trängselskatten kommer att höjas år 2020 för på så sätt kan ”biltrafiken tryckas tillbaks”. Han skriver på sin blogg:

”Med förändringen av trängselskatten kommer vi kunna trycka tillbaka biltrafiken och styra över resandet till kollektivtrafik och cykel. Det är där tillväxten ska ske. I vissa delar av staden och regionen kommer dock nya trängselsnitt behövas. Bland annat skulle Södra länken och västerort behöva trafikdämpande trängselavgifter. Tids nog är vi där”.

”Det kanske inte är så att gatorna ska vara fyllda med parkerade bilar, säger Daniel Helldén”.

daniel hellden, miljöpartiet, höjda parkeringsavgifter, trafikborgarråd, boendeparkering,skatter, bilismen, miljömål,
Trafikborgarrådet och miljöpartisten Daniel Helldén – bilismens största fiende

 

”BILTRAFIKEN MÅSTE MINSKA KRAFTIGT”

Helldén skriver:
”För att få ordning på Stockholm och Stockholmsregionen måste allt tillkommande resandebehov ske med cykel, gång eller kollektivtrafik. Samtidigt ska befintlig biltrafik minska kraftigt. För att denna ekvation ska gå ihop krävs denna satsning. Nu kan vi ta vårt ansvar för klimatet, minska de skadliga luftutsläppen, klara bostadsbyggandet och få till en levande stad där vi rör oss effektivt”.

Daniel Hellden vill också att bilar innanför tullarna ska köra i gåfart:
”Bör pröva införa fartbegränsare innanför tullarna. Gör att fordon inte kan överskrida gångfart på gågata. Tekniken visar sig funnits länge”.

HÖJD TRÄNGSELSKATT

Trängselskatter i Stockholm kommer att höjas (surprise) eftersom Trafikverket har gjort en ”analys” och kommit fram till att en höjning behövs:

Som en del i att finansiera kollektivtrafikinvesteringarna ingår att justera trängselskatten i Stockholm.Den senaste justeringen av trängselskatten infördes 1 januari 2016. Utvärderingar visar att den prognostiserade effekten av avgiftshöjningen 2016 inte har realiserats till fullo. Trafikverket har analyserat möjliga förslag på justeringar som  är motiverade att införa ur trafikstyrningssynpunkt och realistiska att införa till år 2020. De justeringar av befintligt trängselskattesystem som ingår är bland annat att:  tidigarelägga avgiftsperioden med en halvtimme på morgonen, det vill säga avgift tas ut redan klockan 06.00

Vissa dagar före helgdag blir avgiftsbelagda, exempelvis dag före Kristi himmelsfärdsdag (hädelse) dag före nationaldagen och dag för Alla helgons dag. Dagar  som inte är motiverade och därmed inte får en avgift är exempelvis julafton och nyårsafton. första veckan i juli blir avgiftsbelagd, medan övriga veckor i juli förblir  avgiftsfria  avgiften höjs under årets högtrafikmånader med 10 kr till 45 kr/passage.  Månader som berörs är mars, april, maj och juni samt september, oktober och  november med undantag för dag före helgdag.  Intäkterna från trängselskatten kommer att utgöra en del av statens bidrag till  kollektivtrafikåtgärderna i Stockholms län. Trafikverket föreslås få i uppdrag att  kontinuerligt se över avgiftsnivåer och anpassningar utifrån förändrade  trafikrörelser, trafikvolymer och trafikefterfrågan i takt med att ny tillgänglighet och nya transportval skapas i trafiksystemet.

Tanken med reglerna är att det ska leda till bättre framkomlighet och vrida Stockholm från en stad byggd för bilar till en stad byggd för gående, cyklister och kollektivtrafik”.

MIN KOMMENTAR
Daniel Helldén – precis som med många andra politiker – baserar sina beslut på att ”rädda miljön”. Klimatdebatten baserar sig på Förenta Nationerna och deras Agenda 2030 och är inget annat än fake science. Agenda 2030 är en politisk agenda och inte en miljöagenda.


Vill du att bilismen ska dö ut i Stockholm? Rösta på Miljöpartiet

 

Referens

Höjda trängselavgifter

DN: Daniel Helldén parkeringsavgifter Stockholm

 

Kommentera