FAKTA OM SVERIGES MEDLEMSKAP I EU 2016

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

17/6 2016

Sverige gjorde misstaget att gå med i EU 1996 . Från media och politiker fick vi höra att jordens undergång var nära om vi svenskar skulle rösta nej till medlemskapet i europeiska unionen och resultatet blev således ett ja till EU. Oj vad vi bedrog oss.Nu 20 år senare så har vi facit i hand vad sveriges medlemskap i EU har gett oss: ett Europas Förenta Stater där makten har flyttats från Sverige till Bryssel och där EU har sina tentakler utspridda inom varje tänkbart politiskt område i Sverige. EU:s lagar står nu över Sveriges lagar och värre kommer det att bli.

BILDERBERGGRUPPEN
Men det var detta som var tanken från Början med EU. Projekt EU var från början en ide av Bilderberggruppen och liknande konstellationer. Syftet var att skapa en superstat eller ett slags storebrorssamhälle under ekonomiskt och politiskt tvång. Läs på vad som har skett i Spanien, Grekland, Frankrike m.m. tack vare deras medlemskap i EU och tack vare eurosamarbetet. Många av dessa länder har hamnat i ekonomiskt kaos tack vare eurosamarbetet. Vi ska vara glad att vi röstade nej till euron.  Samtidigt ser vi missnöjet mot EU över hela Europa. Högerpolitiska grupper vinner hela tiden mark och dessa grupper är notoriska EU-motståndare.

EU:S LAGAR STÅR ÖVER SVERIGES LAGAR

I regeringsformen står det

 ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Riksdagen är folkets främsta företrädare”.

Men detta gäller inte längre i och med vårat medlemskap i EU. I och med Lissabonfördraget så kan man läsa

Lissabonkonferensen erinrar om att fördragen och den rätt som antas av Europeiska Unionen på grundval av fördragen i enlighet med EU-domstolens fasta rättspraxis har företräde framför medlemsstaternas rätt på de villkor som fastställts i nämnda rättspraxis”.

Översatt till svenska: EU:s lagar står över Sveriges lagar. Det var svikarna Alliansen tillsammans med Socialdemokraterna som röstade igenom att det svenska medlemskapet i EU samt Lissabonfördraget nu är grundlagsskyddat (givetvis utan någon offentlig debatt).

 

”Inom vissa områden får Sverige inte lagstifta överhuvudtaget, t.ex.inom handels-och konkurrenspolitiken. Där har EU ensam beslutanderätt.”

 

Samtidigt skrev regeringen:

Vårt medlemskap i EU är det internationella samarbete som har störst påverkan på det svenska samhället, något som bl.a. kommer sig i uttryck genom den omfattande överlåtelse  som har skett  av svensk beslutanderätt från riksdag och regeringen. En stor del av de bestämmelser som som svenska medborgare  har att följa  har numera sin grund i regler på EU-nivå. Unionsrätten har på dessa områden företräde framför konkurrerande nationella bestämmelser. Den slutliga uttolkningen  av sådana bestämmelser görs av EU-domstolen och inte av de domstolar som i regeringsformen utpekas som högsta dömande instanser, dvs. Högsta domstolen och Regeringsrätten. ”

På sidan EU-upplysningen så kan man läsa:

” Sveriges EU-medlemskap innebär att Sverige ska följa de regler EU:s institutioner beslutar om. Om Sverige inte följer reglerna kan landet dras inför EU-domstolen. Om en svensk lag står i strid med en EU-lag så är det EU-lagen som gäller.”

Man kan vidare läsa:

”Många av de lagar som EU beslutar om är överstatliga.ex. asylpolitiken och jordbrukspolitiken. Överstatligheten innebär att Sverige måste följa besluten.”  (och EU:s asylpolitik har vi ju fått svart på vitt vilken ”succe” den är).  

Vidare kan man läsa det tragiska:

”Sveriges riksdag har överlåtit en del av sin beslutandemakt till EU:s institutioner. Detta har skett i olika grad. Inom vissa områden får Sverige inte lagstifta överhuvudtaget, t.ex.inom handels-och konkurrenspolitiken. Där har EU ensam beslutanderätt.”

 

EUROPEISKA UNIONEN ÄR ÖVERSTATLIGHET

 Tycker du att överstatlighet är en bra ide så ska du givetvis rösta ja till fortsatt medlemskap i EU. Det vi har sett nu är bara början. Till slut så upphör Sveriges gränser att existera och Sverige blir någon slags provins inom Europas Förenta Stater. Och då min vän är det kört.  Majoriteten av våra svenska politiker jobbar inte för svenska folket – de jobbar för globalismen. Det är bara Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som är EU-kritiska.

Referenser

Nej till EU hemsida

EU-upplysningen: EU-lagar

 

Kommentera