CETA – DEN TROJANSKA HÄSTEN

DO YOU LIKE THE BLOG? PLEASE MAKE A DONATION.

14/1-2017

Tack vare att Trump blev president så blev ”frihandelsavtalet” TTIP  lagt i linda. CETA däremot – frihandelsavtalet mellan EU och Kanada – är fortfarande aktuellt även fast motståndet är stort. 

Trump kommer till makten den 20 januari 2017. Och eftersom han är kritisk till dessa frihandelsavtal så innebär det att TTIP intar pausläge. CETA däremot rullar på även fast motståndet börjar bli kompakt.

Bart Staes är ansvarig ledamot för CETA i miljöutskottet i EU-parlamentet. Han tycker att CETA ska förkastas. Bl.a. p.g.a. de privata domstolarna som CETA innebär. När miljöutskottet sade sitt ang. TTIP så sade de följande:

”Kommissionen uppmanas att motsatta sig inbegripandet av tvistlösning mellan investerare och stat (ISDS/ICS) i TTIP, eftersom denna mekanism a ena sidan riskerar att fullkomligt undergräva EU:s, dess medlemsstaters och regionala och lokala myndigheters suveräna ratt att anta förordningar om folkhalsa, livsmedelssäkerhet och miljö, och det a andra sidan bor vara upp till medlemsstaternas domstolar att garantera ett effektivt rättsligt skydd baserat på demokratisk legitimitet samt att avgöra alla eventuella tvister på ett kompetent, effektivt och kostnadseffektivt sätt”.

Bart Staes menar att samma sak gäller CETA.

LABOUR KRITISKA TILL CETA

Brittiska EU-parlamentariker från partiet Labour är också kritiska till CETA. Berry Gardiner som är Labours ansvarige för handelsfrågor menar att innehållet och hemlighetsmakeriet vad gäller TTIP och CETA oacceptabelt. Gardiner fick bl.a. läsa det hemliga utkastet på TTIP och där saknades garantier mot negativa effekter mot arbetsrätt, miljöskydd och jordbruk. Även de privata domstolar som finns med i CETA, ICS – Investment Court system – ogillas.

FÖRBJUDET ATT BERÄTTA INNEHÅLLET

Så här skriver vänsterpartisten Jens Holm om TTIP:

”Jag har berättat tidigare i Dagens ETC hur det gick när jag gjorde lackmustestet på den så kallade öppenheten inom TTIP och bad om att få läsa alla dokument. Jag hänvisades till ett ”läsrum” på Utrikesdepartementet. Där fick jag läsa vissa utvalda dokument. Kopior eller foton av dokumenten fick inte tas, anteckningar endast i begränsad omfattning. Och jag var tvungen att skriva på ett sekretessavtal som innebär ”yppandeförbud” om innehållet. Jag, som folkvald, får alltså inte berätta för folk om innehållet. De TTIP-dokument som inte finns hos UD anser regeringen att vi riksdagsledamöter kan läsa i ett läsrum i Bryssel. Allmänheten har inte ens ett läsrum, utan hänvisas till EU-kommissionens hemsida där endast EUs ståndpunkt om TTIP presenteras.

Jag undrar – är det det här som kallas öppenhet?”

EU-parlamentarikern Max Andersson säger:

– När man läst avtalet är det uppenbart att CETA riskerar att begränsa vårt politiska manöverutrymme när det gäller att skydda miljö, konsumenter och fackliga rättigheter, säger han.

 

VAD ÄR CETA?

Så vad är då CETA? När jag läser på sajten eu-upplysningen så står det följande om CETA:

”CETA är ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada. Det är en förkortning av Comprehensive Economic Trade Agreement, ett övergripande avtal om ekonomi och handel.

Avtalet innebär att tullar på varor avskaffas och att handelshinder för till exempel tjänster, investeringar och offentlig upphandling kommer att minskas. Det betyder att företag från EU-länderna får lättare att sälja varor och tjänster i Kanada och tvärtom.

CETA är ett av de mest omfattande avtal som EU har förhandlat fram hittills och förhandlingarna påbörjades 2009. Avtalet undertecknades den 30 oktober 2016 av EU och Kanada. Det måste nu godkännas och skrivas under av alla EU:s medlemsländer innan det kan börja gälla”.

OMRÖSTNINGAR

När denna artikel skrevs – 14/1-2017 – så röstade tyvärr Europaparlamentets miljöutskott för CETA med siffrorna 40 mot 24. Globalisten och EU-kramaren Christofer Fjellner var överlycklig över resultatet. Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björn var besviken över resultatet men tror fortfarande att avtalet kan stoppas.

Före jul 2016 så röstade sysselsättningsutskottet mot handelsavtalet. Den 24 januari så kommer utskottet för internationella handelsfrågor att rösta om förslaget. EU-parlamentet som helhet kommer att ta ställning till CETA i februari. Om inte parlamentet ger sitt godkännande så faller avtalet (det är föga troligt att globalisterna i EU-parlamenter kommer att säga nej). Om EU-parlamentet säger ja så kommer avtalet att gälla provisoriskt.

Skulle EU-parlamentet säga ja till frihandelsavtalet CETA så går frågan vidare till EU-ländernas nationella och regionala parlament. Om ett av parlamenten säger nej så kommer avtalet att falla.

När CETA undertecknades med Kanada så sa globalisten Jean-Claude Juncker:

– Vi sätter i dag de standarder som kommer att avgöra globaliseringen under de kommande årtionden.

KAN MAN LITE PÅ CETA?

Personligen så skulle jag säga att CETA är något av det mest förrädiska som kan drabba Sverige. För det första så gjordes förhandlingarna mellan EU och Kanada i smyg, det var väldigt lite medial rapportering. Det är nämligen väldigt vanligt att globalisterna vill smyga in under radarn och installera sina program utan att medborgarna vet vad det handlar om.

För det andra så var själva processen vad gäller förhandlingarna om CETA odemokratiska. I en vanlig demokratisk process som behandlar något avgörande – och CETA är väldigt avgörande för oss alla – så får ofta remissinstanser* ta del av materialet och säga sitt innan ett beslut tas. Men eftersom EU inte är en demokrati så skippades detta steg. Förhandlingarna gjordes av två delegationer en från EU och en från Kanada. Ingen annan fick ta del av materialet. Anledningen till hemlighetsmakeriet är glasklart – remissinstanserna skulle med stor sannolikhet skrika i högan sky om de fick reda på innehållet i frihandelsavtalet CETA. Så pass kontroversiella är dessa  frihandelsavtal.

 

CETA ÄR EN TROJANSK HÄST

Det finns en anledning till varför CETA kallas för en trojansk häst. När programmet installeras så kommer det att förtära landet inifrån – och det finns ingenting som vi kommer att kunna göra. Många menar nämligen att CETA öppnar dörrarna för TTIP och dess agenda. Syftena med avtalen är mångfacetterade men i grund och botten handlar det om att urholka nationalstaten och privatisera demokratiska processer.  Med avtalen tar man bort regler och lagar som globalisterna ogillar och öppnar dörren för dessa globalister att plundra Sverige helt lagligt. Är det någon stat som klagar i efterhand så kommer staten att förlora i privata domstolar som ingår i avtalen. Just ”privatisering” är faktiskt ett nyckelord här. Globalisterna vill privatisera allt som går att privatisera – även demokratin. Att kalla det för frihandelsavtal är egentligen felaktigt eftersom dess innehåll omfattar arbetsregler, miljö och många olika aspekter i vårt liv.

Det enda vettiga som svenska riksdagsledamöter bör göra är att rösta nej till CETA när det är dags för omröstning i Sverige. Detta är dock föga troligt eftersom majoriteten av riksdagsledamöterna är globalister – med några få undantag. Det innebär alltså att de kommer att rösta igenom ett avtal som de själva knappt har läst och som vi svenskar inte får ta del. Kalla det vad du vill men kalla det inte för demokrati är du snäll.

Exakt hur CETA skulle skada Sverige är oklart men man kan alltid kolla på dokumentären som heter Frihandelns Pris och som handlar om NAFTA – frihandelsavtalet mellan USA, Kanada och Mexiko. När NAFTA installerades så började stämningarna komma via ICS – USA stod för stämningarna.

 

Referens

Max Andersson CETA

ttippen:stoppa CETA

Kommentera