BOSTÄDER TILL 300 000 FLYKTINGAR SOM KOMMER TILL SVERIGE

sverige_boverket_asylsökanse_nyanlända
DO YOU LIKE THE BLOG? PLEASE MAKE A DONATION.

 Under åren 2015 till 2018 så kommer Sverige att ta emot över 300 000 flyktingar och dessa behöver bostad. I Boverkets delrapport beskrivs förslag för hur den extrema situationen kan hanteras. Enorma uppoffringar kommer att få göras.

18/3  2015.

Sverige kommer att ta emot  cirka 300 000 flyktingar mellan åren 2015 – 2018.   Majoriteten kommer att få uppehållstillstånd och dessa flyktingar måste ha någonstans att bo. I Boverkets  rapport  ges  förslag om hur bostadsbristen för dessa nyanlända ska lösas.

boverket_delrapport_nyanlända_asylsökande_sverige
Antalet asylsökande till Sverige kommer att slå nya rekord. bild wikipedia

 

Migrationsverkets prognos för flyktingmottagande de kommande åren är följande:

Antal asylsökande

Årtal    Antal                      Varav anhöriga        

2015:  90 600                   16 800

2016:  80 800                   25 200

2017:  70 700                   32 900

2018:  60 900                   27 800 

 

BOSTÄDER TILL NYANLÄNDA FÅR HÖGSTA PRIORITET

Anskaffningen av lägenheter till de asylsökande kommer att ske genom att bygga bostadsmoduler, omvandla lokaler och införskaffa lägenheter.  Kommunerna ska vara ansvariga för övergångsboenden och dessa lägenheter ska vara möblerade. Boverket säger också att regeringen kan tvinga kommuner att göra detaljplaner om det finns bostadsbehov (sidan 62). (Detaljplan = en detaljplan är en uppgörelse mellan kommun och markägarna om vad som får göras och vad som inte för göras på ett specifikt markområde).

 LAGÄNDRING FÖR ATT FÅ MARK TILL MODULBYGGANDE

Den största satsningen kommer ligga på att bygga bostadsmoduler åt de nyanlända.  Det egentliga problemet är – enligt Boverket –  produktionskapacitet. Dvs. hur snabbt kan dessa moduler byggas. T.ex. finns ett företag som heter Containex som skulle kunna bygga 150 bodar om dagen och priset för varje bod skulle ligga mellan 70 000 – 160 000 kronor.  Det finns  mark för att bygga bostadsmoduler men det kan krävas lagändring för att få till stånd mer mark för byggande av bostäder till nyanlända.   Detta gäller även mark som från början var  tänkt för kontor, industri, handel, centrum och parkmark. Staten kan gå in och ta mark i besiktning om den vill menar Boverket.

moduler_nyanlända_boverket_
Här är en typ av modulhus. Fast tittar man på Boverkets rapport så verkar det som om de moduler som föreslås kommer att bli bra mer moderna. bild wikipedia

OMVANDLING AV LOKALER TILL FLYKTINGMOTTAGNINGAR

I Boverkets rapport pratas det  om att lokaler kan omvandlas till flyktingboenden.  Det kan vara lokaler som p.g.a. samhällsförändringar inte längre behövs för sitt ursprungliga ändamål såsom före detta sjukhus, vårdboenden, hotell och vandrarhem. Det kan också röra sig om förvaltningslokaler, butiker, kyrkolokaler och andra servicelokaler. På sidan 42 i rapporten visas en tabell där olika kommuner redovisar hur många lokaler i deras kommun som lämpar sig för ombyggnad till bostäder till förmån för nyanlända. Boverket skriver också att man kan titta på mäklares utbud av lokaler för att se om dessa kan uppköpas av staten och omvandlas till boenden för flyktingar.

I nuläget så har Migrationsverket pensionat, villor, hotell, vandrarhem och campingar som är tilldelade de asylsökande.

NYA BOSTADSFÖRMEDLINGAR FÖR NYANLÄNDA

Skulle en kommun sakna en bostadsförmedling så föreslås det att tillfälliga bostadsförmedlingar upprättas. Dessa bostadsförmedlingar ska prioritera nyanlända. Skulle en hyresvärd vägra att hyra ut en lägenhet till någon som är ”ny på bostadsmarknaden” så kan denna hyresvärd eventuellt göra sig skyldig till diskriminering (sidan 53). Boverket spekulerar också om  att lagändra så att det blir anmälningsplikt för hyresvärdarna av lediga lägenheter eller en nationell lägenhetspool där staten betalar extra till hyresvärdar som ställer sina lägenheter till förfogande för nyanlända.

Boverket diskuterar att eventuellt lagändra de nuvarande bostadsförmedlingarna (t.ex. Bostad Stockholm och Boplats (Göteborg) så att reglerna ändras till förmån för flyktingarna. Boverket menar att många av de som står i bostadsköer redan har en bostad och således är dessa inte i omedelbart behov av en ny bostad (sidan 52). Boverket säger också att man skulle kunna göra ändringar i hyresrättslagen och bostadsrättslagen så att fler lägenheter blir tillgängliga.

  EXPROPRIERING OCH FÖRTUR PÅ ANDRAHANDSUTHYRNING

Boverket pratar även om expropriering – dvs att staten tvingar ägare av t.ex. småhus, bostadsrätter etc att sälja sitt hus eller att ställa det till förfogande för staten.  Boverket menar att verksamheten för andrahandsuthyrning kan ändras till förmån för nyanlända (sidan 52). Hyresrättslagen och bostadsrättslagen bör ändras så att det blir enklare att hyra ut lägenheter i andra hand till asylsökande.

 STATEN STÅR FÖR HYRA OCH BIDRAG

De nyanländas hushåll får etableringsersättning, etableringstillägg, bostadsersättning, bostadstillägg, bostadsbidrag, barnbidrag och övriga tillägg. Skulle någon nyanländ ha problem med hyran så föreslås det att staten står som garant för hyran till hyresvärdar.

DE NYANLÄNDAS VILJA BESTÄMMER VAR DE FÅR BOENDE

Boverkets rapport säger att många flyktingar avstår från att få boende i glesbygdskommuner utan de vill hellre bo på centralorter. Många nyanlända verkar tacka ja till att bo i Sundsvallsregionen eftersom den regionen betraktas som attraktiv.  Den vanliga kötiden för att få en lägenhet i Sundsvall är 2- 4 år. De nyanlända blir förr eller senare presenterade med förslag på boendeplatser för dem så att de kan lämna anläggningsboenden men väldigt många nyanlända tackar nej till dessa anvisningar. Boverket skriver att det är de nyanländas vilja samt tillgång till bostäder som avgör vilken kommun som de nyanlända ska anvisas till (sidan 49).

Boverket menar att om den nyanlände blir anvisad ett boende som ligger i ett attraktivt område så kommer den nyanlände att tacka ja och det kommer att innebära att de kan lämna Migrationsverkets anläggningsboenden snabbare. Boverket föreslår att man ska satsa på byggande i orter som ligger inom pendlingsavstånd till orter med bra arbetsmarknad så att de nyanlända ska ha tillgång till en potentiell arbetsmarknad,  barnomsorg, skolgång, SFI, utbildning och potentiella praktikplatser.

Om de nyanlända hamnar i små orter som är mindre attraktiva p.g.a. att de ligger långt från tätorter så föreslår Boverket att kollektivtrafik och andra medel bör byggas ut för att möjliggöra kontakt med andra orter (sidan 50).

FÖRSLAG FRÅN LÄNEN PÅ INTEGRATIONSÅTGÄRDER

På sidan 83 i Boverkets delrapport finns  tabeller över de olika länen och deras förslag för att underlätta för flyktingarna. Här är saker såsom renovering och restaurering av lägenheter så att de nyanlända kan bo där, ombyggnader av lokaler som blir lägenheter, förstärkning av kommunala kommunikationer för att underlätta,  vidareutveckla samverkan med fastighetsbolag för att underlätta att anskaffa bostäder, erbjuda utbildning i frågor om bostäder och bosättningar för de nyanlända, att öka mottagandet av nyanlända i närliggande byar, organisera mottagandet, anordna kollektivtrafik utöver under skoltiden,  attitydpåverkande arbete, lokal för utökad barnomsorg ,  ombyggnader av skolor och förskolor till lägenheter.

På sidan 92 och framåt i rapporten redovisas olika företag som kan bygga modulerna.  Från sidan 108 och framåt så visas exempel på hus och moduler som kan byggas åt de nyanlända.

Foto

bild wikipedia

Källor:

Boverkets delrapport Här kan du läsa Boverkets delrapport.

Sajter om Boverkets delrapport
Dagens samhälle Boverket delrapport
Fria Tider Boverket delrapport

http://ledarsidorna.se/2015/03/en-social-bomb/

http://cornucopia.cornubot.se/2015/03/boverket-flyktingar-ska-ga-forbi.html

Flyktingar från Syrien   Flyktingarna från Syria

 

In the years 2015-2018 Sweden will be receiving over 300 000 refugees and those in need of housing. The Board’s interim report outlined proposals for how extreme the situation can be handled. Enormous sacrifices will have to be made.

18/3 2015.

Sweden will host about 300 000 refugees from the years 2015 – 2018. The majority will get a residence permit and these refugees have to have somewhere to stay. The Board’s report provides proposals on how the housing crisis for these new arrivals will be resolved.

The number of asylum seekers coming to Sweden will beat new records. Photo wikipedia

 

Migration Board’s forecast of refugees in the coming years are as follows:

Number of asylum seekers

Year Number of which relatives        

2015 90 600 16 800

2016: 80 800 25 200

2017 70 700 32 900

2018 60 900 27 800 

 

HOMES FOR arrivals GETS TOP PRIORITY

The acquisition of apartments for the asylum seekers will be done by building accommodation modules, converting the premises and acquire apartments. Municipalities will be responsible for the transitional accommodation and these apartments will be furnished. The Board also said that the government can force municipalities to make detailed plans if there are housing needs (page 62). (Detailed = a zoning plan is an agreement between the municipality and land owners about what gets done and what is not done on a specific land area).

 Legislative amendment TO GET LAND FOR MODULAR BUILDING

The largest investment will be on building a residential modules at the new arrivals. The real problem is – according to the National Housing Board – production. Ie how quickly these modules can be built. Eg is a company called Containex could build 150 cabins a day and price for each booth would be between 70,000 to 160,000 crowns. There is land to build housing modules, but it may require legislative change to bring about more land for construction of housing for the newcomers. This also applies to land that was originally intended for office, industrial, commercial, downtown and park land. The government can go in and take the land of the inspection if it would mean the National Housing Board.

CONVERSION OF BUILDINGS FOR reception centers

The Board’s report, there is talk that the premises can be converted into a refugee accommodations. It may be premises due to changes in society are no longer needed for its original purpose as the former hospital, nursing homes, hotels and hostels. It can also involve administrative buildings, shops, church premises and other service premises. On page 42 of the report displays a table where different municipalities report how many facilities in their municipality as suitable for conversion to housing for the benefit of newcomers. The Board also writes that one can watch the broker’s range of premises to see if these can be bought by the state and transformed into housing for refugees.

In the present, the Migration Board guesthouses, villas, hotels, hostels and campsites that are assigned to the asylum seekers.

NEW housing agencies for newcomers

Should a municipality lacking a housing so it is suggested that temporary housing agencies established. These housing agencies shall give priority to new arrivals. Should a landlord refuse to rent an apartment to someone who is ”new in the housing market” so can this landlord may be guilty of discrimination (page 53). The Board also speculate that lagändra so that there is a reporting requirement for landlords of vacant apartments or a national condo pool where the state pays extra to landlords who place their apartments available to new arrivals.

The Board discusses the possible lagändra the current residential mediations (eg Residential Stockholm and Boplats (Gothenburg), so that the rules change for the benefit of the refugees. The Board believes that many of those on the waiting lists already have a mortgage and therefore these are not immediately needs a new home (page 52). The Board also said that it would make changes in tenancy law and condominium law so that more apartments become available.

  EXPROPRIATION AND precedence to sublease

The Board also talk about expropriation – ie the State compel owners of example, single-family homes, condominiums, etc. to sell his house or to put it at the disposal of the state. The Board believes that the business of the sublease may be changed for the benefit of newcomers (page 52). Tenancy law and condominium law should be amended so that it is easier to rent out apartments in the secondary to asylum seekers.

 STATE STANDS FOR RENT AND REFUNDS

The new arrivals households receive introduction benefit, supplementary introduction, housing allowance, housing allowance, housing benefit, child benefit and other supplements. Would someone newly arrived have trouble with the rent so it is suggested that the state is the guarantor of the rent to the landlords.

Newcomers will determine where they get ACCOMMODATION

Board’s report says many refugees refrain from getting accommodation in sparsely populated areas, but they would rather stay at central locations. Many new arrivals seem to accept to live in Sundsvall region because the region is regarded as attractive. The usual waiting time to get an apartment in Sundsvall is 2 to 4 years. The new arrivals will be sooner or later presented with suggestions of accommodation places for them so that they can leave the facility accommodations, but many newcomers say no to these instructions. The Board writes that it is newcomers’ desire and access to housing that determine which municipality the new arrivals will be assigned to (page 49).

The Board believes that the new arrivals will be assigned an accommodation in an attractive area, then the new arrival to say yes and it will mean that they can leave the Migration Board’s facility places faster. The Board proposes to invest in the construction of resorts that are within commuting distance to areas with good employment so that the newcomers will have access to a potential labor, child care, education, SFI, training and potential internships.

If the new arrivals end up in small communities that are less attractive because they are far from urban areas so suggest Boverket to public transportation and other means should be developed to enable contact with other locations (page 50).

PROPOSAL BY loans of integration measures

On page 83 in the Board’s interim report are tables of the various counties and their proposals to facilitate the refugees. Here are things such as the renovation and restoration of the apartments so that newcomers can live there, the refurbishment of premises which are apartments, strengthening of municipal transport to facilitate, develop further cooperation with real estate companies to facilitate to acquire housing, providing education on issues of housing and settlements for the new arrivals, increasing the reception of new arrivals in nearby villages, organize the reception, organizing public transportation excess during school time, change attitudes, premises for expanded child care, rebuilding of schools and kindergartens to apartments.

On page 92 onwards of the report presents different companies that can build modules.  From page 108 onwards to display examples of houses and modules that can be built for the new arrivals.

1 Comment

  1. Inte rätt att de ska gå före i bostads kön, om de nu flytt så ska de vara tacksama för va de får, hur blir det med svenska ungdomar och familjer som behöver bostad. Hur vet ni vilka som verkligen flyr, vilka som verkligen är tonåringar.
    Sverige kommer inte klara av allt detta, har ni ens tänkt på kulturkrocken.
    Och är det inte meningen att man ska ta seden ditt man kommer alltså anpassa sig till sin nya omgivning.
    har inte sett att detta gynnar Sverige och de kommer inte göra det.
    Ni hjälper flyktningar men inte ert egna folk.

Kommentera