Är politikerna värda sina löner och förmåner?

DO YOU LIKE THE BLOG? PLEASE MAKE A DONATION.

3/8 2015

Bör vi tolerera att svenska politiker har löner och förmåner  i överflöd medans dessa politiker samtidigt bestraffar de som är sjuka och arbetslösa?

När det gäller Försäkringskassan och a-kassan så är vi svenskar hårt hållna av våra politker. Ersättningarna och kraven är uppåt väggarna samtidigt som politikerna/riksdagsledamöterna själva har löner och förmåner i överflöd. Lägg sedan till det faktum att de själva inte drabbas av sina egna beslut så har vi onekligen ett system som är orättvist.

KOMMER VI ATT FÅ SE  STEFAN LÖFVEN I FAS 3?

Vi kommer aldrig att se Stefan Löfven i fas 3 och Annie Lööf kommer aldrig att behöva vara tvungen att skicka in arbetsgivarintyg till a-kassan.  Jag tycker inte att det är fel med  höga löner och förmåner, men isåfall tycker jag att man ska vara värd dem. Så vilka löner och förmåner har då våra politiker och riksdagsledamöter?

 

POLITIKERNAS LÖNER OCH FÖRMÅNER

 a) En heltidskommunalråd i Malmö tjänar cirka 65 000 kr per månad.

b) När moderaten Peter Danielsson tog makten i Rådhuset så höjde han politikernas arvode med 25% och såg samtidigt till att riksdagsmännen skulle få frikostiga framtida löneökningar. I Höganäs har politikernas kostnader höjts med 20 %.

c) En riksdagsledamot tjänar som minimun 60 000 kr i månaden men oftast mer än så.

d) Vi vanliga dödliga får betala trängselskatt men politikerna slipper  att betala trängselskatt.

e) Riksdagsledamöterna har övernattningslägenheter på exklusiva områden.

f) En riksdagsledamot kan få hyran betald på upp till 8 000 kronor i månaden om man inte vill ha en övernattningslägenhet.

RIKSDAGSLEDAMÖTERNAS GENERÖSA FALLSKÄRMAR

g) Har man suttit i riksdagen i mer än tre år och slutar där så får man 80 % av sitt arvode i ett års tid. Den f.d. riksdagsledamoten har inga krav som helst på sig under detta år. Ingen arbetsförmedling, inget tak i a-kassa etc. Har man suttit riktigt länge som riksdagsledamot så kan man  få ersättning i femton år – utan några som helst krav.

h) Riksdagsledamoten har betalda resor till och från sin bostad.

i) Riksdagsledamöterna har gratis årskort på SJ. (kostnad: 71 000 kr per år).

k) Riksdagsledamöter sjukskriver sig sällan.  Eftersom de inte har obligatorisk närvaro i riksdagen så kan de vara hemma sjuka utan anmälan och således spara tusentals kronor.

l) En riksdagsledamot har cirka 2,5 månaders betald semester.)

m) 2011 så skriver Aftonbladet att 1) politiker i Vallentuna höjer sina egna arvoden mellan 10 – 60 %. 2. Vissa politkers arvoden i Österåker höjdes med otroliga 330 %. 3. I Sjöbo har kostnaderna för politikerna fördubblats de senaste fem åren. 4. I Strömstad ökade politkernas arvoden med hela 40 %. .

n) Erik Wieman – f.d. landstingsråd i Uppsala – fick rätt till s.k. visstidpension. Han kan få 27 000 kronor i månaden i tolv år i pension.

 

 

Referenser:

<spModerat politiker höjde arvodet med 25%

Expressen: löner och förmåner för riksdagsledamöter

Riksdagen: riksdagsmedamöternas förmåner och villkor

Aftonbladet: löner för politiker

 

 

 

POLITICIANS SALARIES AND BENEFITS

 a) A full-time Mayor of Malmö earn about 65 000 per month.

b) When the Conservative Peter Danielsson took power in City Hall so he raised the politicians’ fees by 25% and saw at the same time that the MPs would receive bountiful future salary increases. In Höganäs politicians’ expenses increased by 20%.

c) A Representative serves as the minimun SEK 60 000 a month but usually more than that.

d) We mere mortals have to pay the congestion charge but the politicians will not have to pay the congestion charge.

e) Members of Parliament have accommodation apartments in exclusive areas.

f) A Representative can get the rent paid up to 8000 crowns a month if you do not want an overnight apartment.

MPs’ GENEROUS parachutes

g) Have been in parliament for more than three years and ends there, you get 80% of their fees in a year’s time. The former parliamentarian has no demands whatsoever on during this year. No employment, no ceiling in unemployment insurance, etc. Have you been a really long time as an MP you can get compensation for fifteen years – without any requirements.

H) The MP has paid travel to and from their homes.

In) MPs have free season tickets at SJ. (Cost: SEK 71 000 per year).

k) Members of parliament in sick often. Because they do not have compulsory attendance in parliament so they can be home sick without notification, and thus save thousands.

l) A Member of Parliament has around 2.5 months of paid leave.)

m) 2011, reported Aftonbladet that 1) the politicians in Vallentuna raise their own fees between 10-60%. 2. Some politkers fees in Österåker raised with incredible 330%. 3. In Sjöbo has cost the politicians doubled in the past five years. 4. In Stromstad increased politkernas fees by 40%. .

n) Erik Wieman – former councilor in Uppsala – were given a right to so-called temporary retirement. He can get 27,000 crowns a month for twelve years in retirement.

 

References:

Moderate politicians raised fee by 25%

Expressen: wages and benefits for MPs

Parliament: riksdagsmedamöternas benefits and conditions

Aftonbladet: salaries for politicians

My blog – jmm.nu

Kommentera