ADHD & PILLERBOOMEN – Felix och medicinerna

adhd pillerboomen p1, vetenskapsradion
DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

6/12 2015

ADHD & PILLERBOOMEN – Felix och medicinerna

GRATIS AMFETAMIN.Vetandets värld och Vetenskapsradion i P1 gjorde i höstas en serie om ADHD som heter ADHD och pillerboomen. Ulrika Björksten är chef för Vetenskapsradion och hon säger att syftet med granskningen handlade om de kunskapsluckor som finns runt ADHD och hur man ska komma tilrätta med dessa luckor.  Den första delen i Vetenskapsradions serie ADHD & pillerboomen heter Felix och medicinerna.

 

INGA LÅNGTIDSSTUDIER OM ADHD-MEDICINERING KRÄVS

ADHD-diagnoser blir mer och mer vanligt i Sverige och psykiatrisk medicin ses ofta som lösningen. Pojkar i Sverige som har fått diagnosen ADHD ökat dramatiskt  det senast decenniet. Vetenskapsradion konstaterar att det finns brister i forskningen  när det gäller konsekvenserna av medicinering på lång sikt. De studier som görs baseras endast på några veckors observation.  Det finns heller inte många studier  om andra behandlingsformer än just läkemedel. Själva orsaken till ADHD är heller ännu inte klarlagd.  Bror Jonsson på Läkemedelsverket säger att läkemedlen inte kräver några långa studier.

 

FELIX OCH MEDICINERNA

Felix fick diagnosen ADHD när han var liten och började ta psykiatrisk medicin mot sjukdomen. I lågstadiet så fick han biverkningar av ADHD-medicinen; han var inte lika glad längre, hans längtan till roliga saker försvann, han blev aggressiv och tappade livsgnistan. Nu går Felix i åttan och tar en ny medicin och det fungerar bättre. Han är inte lika deppig och har lättare att koncentrera sig.

 

TAR FÖR LÅNG TID ATT FYLLA I BLANKETTEN

Ulrika Björksten besöker huvudkontoret för  barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) på Medborgarplatsen i Stockholm och pratar med psykiater Jan Olov Larsson. På BUP så finns ett kvalitetsregister som heter BUSA som är ett register över de som har fått diagnosen ADHD. där regisreras de som har fått diagnosen ADHD för att man sedan ska kunna följa upp och granska vård och utvecklingen inom ADHD-området.  Alla som har fått diagnosen ADHD ska anmälas dit men i vanligt stil så är det få psykiatriker som gör det- endast 10 % av psykiatrikerna lämnar uppgifter till BUSA. Psykiater Jan Olov Larsson tror att den låga anmälan beror på att det tar lång tid att fylla i ett formulär till BUSA – ungefär 5 till 10 minuter.

 

MALMENS KOMMENTAR OM ADHD & PILLERBOOMEN – FELIX OCH MEDICINERNA

Vissa människor  tål helt enkelt inte psykiatrisk medicin. De flesta skolskjutare i USA (ungdomar)  går/gick på psykiatrisk medicin och i USA så är ADHD-medicin och andra psykiatriska droger väldigt utbredda. 
 
Vad gäller kvalitetsregistret BUSA så är jag inte speciellt förvånad av att det vansköts.  Psykiatriker och allmänläkare brukar vara kroniskt dåliga på att rapportera och fylla i register när det gäller psykiatrisk behandling.  Det finns mycket biverkningar och andra skadliga effekter av psykofarmaka (mental medicin) att psykiatriker ogärna vill dokumentera allt det negativa.

Att folk har problem med koncentration och andra saker vad gäller ADHD rådet det givetvis inga tvivel om men man måste komma ihåg att ADHD samtidigt är en väldigt framgångsrik affärside. Så länge som psykiatriker får behålla jobbet baserat på ju mer diagnoser som fastställs och så länge läkemedelsbolagen tjänar storkovan på att sälja amfetamin till barn, så länge kommer ADHD-industrin att blomstra och expandera.  Psykiater och folk som propagerar för ADHD är också väldigt duktiga på att repetera mantrat ”ADHD har man hela livet.”  Detta mantra säkerställer en stadig, långvarig inkomstkälla.

Kollar man in psykiatrins historia så består den mestadels av övergrepp mot människor. Folk blir inlåsta, slagna, neddrogade, hjärntvättade, elchockade etc och Psykiatrin i dagens läge är inget undantag: droger till småbarn och elchocker till deprimerade.

Jag vill tacka P1, vetandets värld och vetenskapsradion för reportaget ADHD och pillerboomen.

Referenser

Sveriges radio: ADHD och pillerboomen

 

In englísh

 

ADHD and pills BOOM – Felix and drugs
Vetandets värld and Vetenskapsradion in P1 did last fall, a series of ADHD called ADHD  and the pills boom. Ulrika Björksten manage
Vetenskapsradion and she says that the purpose of the review was about the knowledge gaps about ADHD and how to examine  these
gaps The first part of the Science Radio series ADHD & pills boom named Felix and the medicines.
Long-term studies about ADHD-medication is not required

ADHD diagnosis becomes more and more common in Sweden and psychiatric medication is often seen as the solution. Boys in Sweden who have been diagnosed with ADHD increased dramatically the last decade. Vetenskapsradion notes that there are deficiencies in the research regarding the effects of medication on
long term. The studies are based on only a few weeks of observation. There are not many studies about other forms of treatment than right
drug. The actual cause of ADHD is not yet clear. Bror Jonsson at the Medical Products Agency says the drugs do not require any long
studies.

Felix and the ADHD-drugs
Felix was diagnosed with ADHD when he was little and began taking psychiatric medication against the disorder.In primary school, he got side effects of ADHD medication;he was not as happy anymore, his longing to fun things disappeared, he became aggressive and lost the spark of life. Now Felix in the eighth grade and is taking a new medicine, and it works better. He’s not as depressed and find it easier to concentrate.
TAKES TOO LONG TO COMPLETE THIS FORM
Ulrika Björksten visit the head office of Child and Adolescent Psychiatry (BUP) at Medborgarplatsen in Stockholm and talking to  psychiatrist Jan Olov Larsson. At BUP, there is  BUSA  which is a record of those who have been diagnosed with ADHD. where regisreras those who have been diagnosed
ADHD in order to then be able to monitor and review the care and development of ADHD area. Anyone who has been diagnosed with ADHD should be reported there, but in plain style there are few psychiatrists who do it-only 10% of psychiatrists providing data for BUSA. Psychiatric Jan Olov Larsson believe that the
low notification is because it takes a long time to fill out a form to BUSA – about 5 to 10 minutes.
Malmens COMMENTS ABOUT ADHD & PILLS BOOM – Felix and the drugs
Felix side effects of ADHD medication is interesting: not as happy anymore, longing disappeared, he became aggressive and lost the spark of life. It is precisely these side effects, which makes some people taking ADHD medication go nuts (commit suicide or kill others). Some people simply  doesn’t tolerate
psykaitrisk medicine. Most school shooters in the US (youth) go / went on psykaitrisk medicine and in the US  ADHD medication and other psychiatric drugs
are very widespread.

For quality registry BUSA I am not surprised by the neglect. psychiatrists and general practitioners tend to be chronically poor in
to report and fill in registernär terms of psychiatric treatment. The claim that mismanagement of BUSA is because it takes 5- 10 minutes to
complete the form is actually quite humorous :). Perhaps psychiatrist Jan Olov Larsson should focus on becoming a stand-up comedian istälelt for
psychiatrist. There is so much side effects and other deleterious effects of psychotropic drugs (mental medicine) that psychiatrists are reluctant to document everything the negative.
That people have problems with concentration and other things there  is of course no doubt but one must remember that ADHD is a very
successful business idea. As long as psychiatrists get to keep the job based on the more diagnoses established and as long läkemdelsbolagen earn
big bucks on selling amphetamines to kindergarten children, so long will the ADHD industry to flourish and expand. Psychiatrists and people who campaign for ADHD is also very good at repeating the mantra ”ADHD have your whole life.” This mantra ensures a steady, long-term source of income.

Viewing man in the history of psychiatry as it consists mostly of abuse against people. People are locked up, beaten, drugged, brainwashed, electrochoecked
etc and Psychiatry of today  is no exception: drugs to young children, and electric shocks to depressed.
I want to thank P1, to know the world of science and radio reportage ADHD pills boom.

Kommentera