9/11 (World trade center) var ett insiderjobb

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

24/8 2015
Var 9/11 ett insiderjobb? Enligt Dr. Courtney Brown med sajten www.farsight.org. så var terrordådet på World trade Center ett insiderjobb som utnyttjade de islamiska terroristerna.

Dr Courtney Brown driver sajten farsight.org där han arbetar med fjärrskåderi (remote viewing).  Fjärrskådning innebär att en person har vissa mentala förmågor såsom t.ex. att de kan gå tillbaks i tiden (mentalt/andligt) och bevittna ett event då det hände och sedan redogöra detaljerna. Detta var vad Dr Courtney Brown och hans kollegor gjorde. Brown själv  var administratören för projektet och de fjärrskådare han använde var Dick Allgire och Daz Smith.

Nedanstående videoklipp är en trailer för dokumentärfilmen ”Remote viewing 9/11”

FJÄRRSKÅDNING OCH WORLD TRADE CENTER

 Fjärrskådarna spelade även  in sina sessioner då de utförde undersökningarna och Courtney Brown har gjort en dokumentärfilm av projektet som heter ”Remote viewing 9/11”. Där får man se hur fjärrskådarna arbetar och hur de kommer fram till sina slutsatser. Vill man se dokumentären om terrordådet  och fjärrskådarna i arbete så får man pröjsa. Dock inga  större summor utan cirka 20 euro.

Det ska sägas att fjärrskådarna var helt ovetande om att det var World Trade Center-katastrofen som de undesökte.  De hade tillsammans med Courtney Brown nämligen bestämt att aldrig undersöka 9/11. Courtney Brown drog en fint  och hela 9/11-incidenten har nu blivit klarlagd och det är minst sagt överraskande data som dök upp i fjärrskådaresessionerna.

VEM LÅG BAKOM  TERRORDÅDET 9/11?

 Om jag tar ett axplock från dokumentären ”Remote viewing 9/11” så kom bl.a. följande fram:

  • Terrordådet 9/11  gjordes av en amerikansk grupp som utnyttjade de Islamska terroristerna.  Den hemliga organisation som utförde dådet ska ha varit ”NSA-liknande” . De hade nämligen lokaler som var state-ot-the-art. De hade t.o.m. skydd mot fjärrskådning (som uppenbarligen inte fungerade).
  • Denna grupp ville riva WTC.   Den hemliga gruppen placerade ut sprängladdningar i World Trade Center. Fjärrskådarna pratar om skåpbilar med personal som åker in i WTC och gör iordning sprängladdningarna veckor eller månader före terrordådet. Sprängladdningar  som utlöstes efter att planen kört in i byggnaden. Och ser man på videos om WTC så ser man att byggnaderna faller precis som de gör vid en planerad sprängning av en byggnad – nämligen rakt ned.
  • Det sägs också att små kärnvapen ska ha använts till explosionen – kärnvapen som knappt utsöndrar strålning.
  • Fjärrskådarna säger att det var en missil som träffade Pentagon och inte ett flygplan.
 • Planen som flög in i tornen ska ha manipulerats och ha fjärrstyrts. Fjärrskådarna säger att piloterna inte kunde styra planet utan det styrdes med en autopilot som inte gick att rubba.

Nedanstående video är ett klipp från dokumentärfilmen ”Remote viewing 9/11”. Fjärrskådaren i detta klipp  är Dick Allgire.

 

 

Om allt detta skulle vara sant så har vi verkligen en het potatis. Man kan undra vem som är så kallblodig att de tar livet av en 3- 4000 tusen människor bara för sina egna intressen. Och vilka är de ansvariga? To be continued….

 

KÄLLOR

Hemsidan Farsight.org och 9/11

 

24/8 2015
Was 9/11 an inside job? According to Dr. Courtney Brown with site www.farsight.org. so was the terrorist attack on the World Trade Center, an inside job that utilized Islamic terrorists.

Dr. Courtney Brown runs the site farsight.org where he works with fjärrskåderi (remote viewing). Remote viewing means that a person has certain mental abilities such as they can go back in time (mentally / spiritually) and witness an event when it happened, and then explain the details. This was what Dr. Courtney Brown and his colleagues did. Brown himself was the administrator for the project and the remote viewers he used was Dick Allgire and Daz Smith.

Remote viewing and World Trade Center

 Fjärrskådarna also recorded their sessions when they carried out the surveys and Courtney Brown has made ​​a documentary of the project. There you can see how fjärrskådarna work and how they arrive at their conclusions. Courtney Brown is no fool and want to see the documentary about the terrorist attack and fjärrskådarna of work you get pröjsa. However, no large sums of money, but about 20 euros.
It should be said that fjärrskådarna was completely unaware that it was the World Trade Center catastrophe as the bottom searched. They had with Courtney Brown had decided never to investigate 9/11. Courtney Brown drew a fine and the entire 9/11 incident has now been clarified and it is least surprising data that appeared in the remote behold sessions.

Who was behind the terrorist attack on 9/11?

 If I take a selection from the documentary ”Remote Viewing 9/11” came among other things, following up:

 • The terrorist attack on 9/11 was done by an American group that exploited the Islamic terrorists. The secret organization that carried out the attack must have been ”NSA-like”. For they had rooms that were state-ot-the-art. They had even protection against remote viewing (which obviously did not work). 
 • This group wanted to demolish WTC. The secret group placed the explosives in the World Trade Center. Fjärrskådarna talking about vans with staff who go into the WTC and will prepare the explosives weeks or months before the terrorist attack. Explosive charges triggered by the plan driven into the building. And if you look at the videos of the WTC can see that the buildings are falling just as they do at a planned detonation of a building – namely straight down. 
 • It is also said that small nuclear weapons should have been used for explosion – nuclear weapons that barely secrete radiation. 
 • Fjärrskådarna says it was a missile that hit the Pentagon and not an airplane. 
 • Planes that flew into the towers should have been manipulated and have fjärrstyrts. Fjärrskådarna says that pilots could not control the plane, but it was controlled by an autopilot that could not be upset.

 

If all this were true then we really have a hot potato. One may wonder who is so cold-blooded that they take the life of a 3- 4 million people just for their own interests. And who are those responsible? To be continued ….

Kommentera