250 000 DEMONSTRERADE MOT TTIP I BERLIN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

20/10 – 2015
I oktober hölls en demonstration i Berlin mot handelsavtalet TTIP. 250 000 människor dök upp och demonstrerade mot det handelsavtal som kan strypa friheten för individen.

VAD ÄR TTIP?

TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership och är ett handelsavtal mellan Europa och USA. Utåt sett så låter det vackert men inåt sett så verkar handelsavtalet vara en katastrof. Handelsavtalet kommer bl.a. ge stora företag makten att kunna stämma stater om en stat agerar så att affärerna går dåligt för ett storföretag. (tänk dig själv Sverige med sina politiker som är så mån om att kasta pengarna i sjön).

Förhandlingarna om avtalet sker bakom stängda dörrar men det som sipprar ut är illavarslande. Och nu hörs protesterna globalt.

TTIP – ETT HANDELSAVTAL SOM ENDAST GYNNAR ELITEN

TTIP utmålas av politiker ofta något som kommer att gynna ”Europa” (detta mystiska och okända land någonstans) och allmänheten. Men vi det här laget borde vi förstå handelsavtalet TTIP endast kommer att gynna eliten. Handelsavtalet TTIP kommer att gynna storföretagen som kommer att få en enorm makt medans människan på gatan kommer att bli överkörd. När vi röstade om EU på 90-talet så var det samma visa: guld och gröna skogar om vi gick med, utanförskap och kaos om vi inte gick med i EU. Och med facit i hand så vet vi nu att EU är den sämsta av dåliga ideer.

250 000 DEMONSTRERADE I BERLIN

Demonstrationen i Berlin kom upp i ca 250 000 människor. Många olika organisationer deltog t.ex Die Linke, Attac, Greenpeace, De Gröna, kulturella organisationer och fackföreningar m.m. Även i Sverige har det förekommit protester och demonstrationer mot handelsavtalet TTIP.

Handelsavtalet TTIP handlar om många olika områden t.ex. miljöskydd, livsmedelskvalitet, säkerhet. Den stora uppslutningen vid demonstrationen i Berlin mot TTIP visar att folket har vaknat. Låt oss se till att  handelsavtalet TTIP hamnar på soptippen där det hör hemma.

 


 
In October, held a demonstration in Berlin against the Trade TTIP. 250,000 people showed up and demonstrated against the trade agreement will strangle the freedom of the individual.

WHAT IS TTIP?

TTIP stands for Transatlantic Trade and Investment Partnership is a trade agreement between Europe and the United States. Outwardly, it sounds beautiful, but inwardly it seems the trade agreement to be a disaster. The trade will include giving large companies the power to sue states if a state is acting so that business is bad for a large corporation. (imagine yourself Sweden with their politicians who are so eager to throw money down the drain).

Negotiations on the agreement behind closed doors, but it oozing out is ominous. And now hear the protests globally.

 

TTIP – a trade which benefits only ELITE

TTIP portrayed by politicians often something that will benefit the ”Europe” (the mysterious and unknown land somewhere) and the public. But we are now, we should understand the trade TTIP will only benefit the elite. Trade TTIP will benefit the large companies that will have tremendous power while the man on the street will be run over. When we voted on the EU in the 90’s it was the same story: the moon if we went with, alienation and chaos unless we joined the EU. And with hindsight, we now know that the EU is the worst of bad ideas.

250,000 DEMONSTRATED IN BERLIN

The demonstration in Berlin came up in about 250 000 people. Many different organizations took part such as Die Linke, Attac, Greenpeace, the Greens, cultural organizations and trade unions etc. Even in Sweden, there have been protests and demonstrations against the Trade TTIP.
Trade TTIP involves many different areas such as environmental protection, food quality and safety. The large turnout at the demonstration in Berlin against TTIP shows that the people have awakened. Let us ensure that trade TTIP end up in landfills where it belongs.

 

Kommentera